Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.um.skierniewice.pl

Adres artykułu: www.bip.um.skierniewice.pl/artykuly/18

Zarządzenie nr 5/2021 Prezydenta Miasta Skierniewice

Podtytuł: z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania wniosków o dotację celową z zakresu sportu

Zarządzenie Nr  5.2021

Prezydenta Miasta Skierniewice

z dnia 18 stycznia 2021 r.

 

w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania

wniosków o dotację celową z zakresu sportu

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz.713) i § 6 ust. 1 Uchwały Nr XIII/145/2019 Rady Miasta Skierniewice z dnia 17 października 2019 r. (Dz. Urz. Województwa Łódzkiego z 2019 r. poz. 5909) w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Miasta Skierniewice sprzyjających rozwojowi sportu zarządza się, co następuje:

 

§ 1

Powołuje się komisję konkursową do rozpatrzenia wniosków o dotację celową z zakresu sportu w składzie:

 

Przewodniczący Komisji:

1/ Jarosław Chęcielewski – Zastępca Prezydenta Miasta Skierniewice

Członkowie:

2/ Edyta Cieślak – Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Sportu i Spraw Społecznych,

3/ Arkadiusz Częstochowski – Pływalnia Miejska „Nawa” Spółka z o. o.,

4/ Dariusz Skoczylas –  Ośrodek Sportu i Rekreacji Spółka z o.o,,

5/ Joanna Kuśmierczyk - Wydział Rozwoju Gospodarczego, Sportu i Spraw Społecznych,

6/ Marta Denisiuk - Wydział Rozwoju Gospodarczego, Sportu i Spraw Społecznych.

 

 

                                                                                   § 2

Regulamin pracy komisji konkursowej stanowi Załącznik Nr 1 do Zarządzenia.

 

 

                                                                                   § 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Sportu i Spraw Społecznych.

 

                                                                                   § 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

                                                                                                          PREZYDENT MIASTA

                                                                                                             Krzysztof Jażdżyk