Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.um.skierniewice.pl

Adres artykułu: www.bip.um.skierniewice.pl/artykuly/1821

ZARZĄDZENIE Nr 244.2022 PREZYDENTA MIASTA SKIERNIEWICE

Podtytuł: z dnia 8 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację powierzenia zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z mediacją oraz edukacją prawną na terenie Miasta Skierniewice w 2023 roku

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.), art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526), art. 11 ust. 2 oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 ze zm.), w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945) zarządzam, co następuje:

§ 1

  1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację powierzenia zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z mediacją oraz edukacją prawną na terenie Miasta Skierniewice
    w 2023 roku.
  2. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 2

Ogłoszenie, które stanowi załącznik do zarządzenia, będzie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem www.bip.um.skierniewice.pl, na stronie internetowej Urzędu Miasta Skierniewice www.skierniewice.eu i na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Skierniewice w terminie od dnia 8 listopada 2022 r. do dnia 29 listopada 2022 r.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Sportu
i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Skierniewice.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                                                      Prezydent Miasta

                                                                                                                      Krzysztof Jażdżyk

W załączeniu: