Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.um.skierniewice.pl

Adres artykułu: www.bip.um.skierniewice.pl/artykuly/19

Zarządzenie nr 6/2021 Prezydenta Miasta Skierniewice

Podtytuł: z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu: turystyki i krajoznawstwa; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, w 2021 r.

ZARZĄDZENIE Nr 6.2021

PREZYDENTA MIASTA SKIERNIEWICE

z dnia 19 stycznia 2021 r.

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych

z zakresu: turystyki i krajoznawstwa; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury

i dziedzictwa narodowego; podtrzymywania i upowszechniania tradycji

narodowej, pielęgnowania polskości oraz świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, w 2021 r.

 

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) w związku z uchwałą Nr XXV/103/2020 Rady Miasta Skierniewice z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Skierniewic z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok, zarządzam co następuje:

 

§ 1.

  1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu:

    1. Turystyki i krajoznawstwa;

    2. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

    3. Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

w 2021 r., zwany dalej konkursem.

  1. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik do zarządzenia.

 

§ 2.

Ogłoszenie, które stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia, będzie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem www.bip.um.skierniewice.pl, na stronie internetowej Urzędu Miasta Skierniewice www.skierniewice.eu i na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Skierniewice w terminie od 19 stycznia 2021 r. do 12 lutego 2021 r.

 

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam p.o. Naczelnikowi Wydziału Kultury i Promocji Urzędu Miasta Skierniewice.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

PREZYDENT MIASTA     

Krzysztof Jażdżyk