Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.um.skierniewice.pl

Adres artykułu: www.bip.um.skierniewice.pl/artykuly/2065

Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Podtytuł: GK.6220.7.2022 z dnia 16.01.2023r.

Skierniewice, dnia: 16 stycznia 2023 r.

PREZYDENT MIASTA

    SKIERNIEWICE

Znak:GK.6220.7.2022

 

OBWIESZCZENIE O ZEBRANYCH

DOKUMENTACH I MATERIAŁACH

PRZED WYDANIEM DECYZJI

 

Na podstawie art. 10 § 1 w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022r. poz. 2000, z późn. zm.) oraz art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 , z późn. zm.)

 

zawiadamia się strony,

 

że Prezydent Miasta Skierniewice zebrał dowody i materiały w postępowaniu prowadzonym na wniosek pełnomocnika Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Skierniewicach przy ulicy Przemysłowej 2, 96-100 Skierniewice w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji OZE w oparciu    o kocioł 12,5MWt z wykorzystaniem pompy ciepła na działce nr ew. 41/1 i 41/2, w obrębie geodezyjnym nr 18 miasta Skierniewice oraz na działce nr ew. 625/1 i 625/2 w obrębie geodezyjnym nr 3 miasta Skierniewice.

Z materiałami sprawy można się zapoznać w Urzędzie Miasta Skierniewice, Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska ul. Senatorska 12, pokój 120, w dniach poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek w godz.800-1600 z możliwością wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań,           w terminie 7 dni od daty dokonania ogłoszenia .

 

Zawiadomienie o zebranych materiałach i dowodach uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia.

 

Obwieszczenie umieszcza się na okres od dnia 17 01.2023 r. do dnia 31.01.2023 r. na:

-tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Skierniewice ul. Rynek 1;

-na stronie internetowej Urzędu Miasta Skierniewice;

-w pobliżu miejsca inwestycji.

                                                                                          Z up. Prezydenta Miasta 

                                                                                           mgr inż. Jan Jakimowicz

                                                                                          Zastepca Naczelnika 

                                                                                         Wydziału Gospodarki Komunalnej

                                                                                         i Ochrony Środowiska