Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.um.skierniewice.pl

Adres artykułu: www.bip.um.skierniewice.pl/artykuly/2092

Zarządzenie Nr 21/2023 Prezydenta Miasta Skierniewice

Podtytuł: z dnia 31 stycznia 202 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania wniosków o dotację celową z zakresu sportu

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) i § 6 ust. 1 Uchwały Nr XIII/145/2019 Rady Miasta Skierniewice z dnia 17 października 2019 r. (Dz. Urz. Województwa Łódzkiego z 2019 r. poz. 5909) w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Miasta Skierniewice sprzyjających rozwojowi sportu zarządza się, co następuje:

§ 1

Powołuje się komisję konkursową do rozpatrzenia wniosków o dotację celową z zakresu sportu w składzie:

Przewodniczący Komisji:
1.    Jarosław Chęcielewski – Zastępca Prezydenta Miasta Skierniewice,

Członkowie:
2.    Karolina Sałek – Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Sportu i Spraw Społecznych,
3.    Karol Rzepecki – Wicedyrektor Zespołu Sportowych Szkół Ogólnokształcących w Skierniewicach,
4.    Dariusz Skoczylas –  Ośrodek Sportu i Rekreacji Spółka z o.o.,
5.    Natalia Bielska – Wydział Rozwoju Gospodarczego, Sportu i Spraw Społecznych,
6.    Milena Dudzińska – Wydział Rozwoju Gospodarczego, Sportu i Spraw Społecznych.


 § 2

Regulamin pracy komisji konkursowej stanowi Załącznik Nr 1 do Zarządzenia.


§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Sportu i Spraw Społecznych.

 § 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.