Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.um.skierniewice.pl

Adres artykułu: www.bip.um.skierniewice.pl/artykuly/21

Ogłoszenie w sprawie wysokości podstawowych kwot dotacji na rok 2021

Podtytuł: dla niepublicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

PREZYDENT

MIASTA SKIERNIEWICE

OGŁOSZENIE

w sprawie wysokości podstawowych kwot dotacji na 2021 rok

 

Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r.
o finansowaniu zadań oświatowych /t.j. Dz.U. z 2020 r. 2029, 2400/ ogłasza się podstawową kwotę dotacji na rok 2021 oraz statystyczną liczbę dzieci, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w Mieście Skierniewice.

 

Tabela 1.

Podstawowe kwoty dotacji na 2021 rok w zł.

 

1.

Przedszkola

12 143,76

2.

Oddziały przedszkolne zorganizowane w szkołach podstawowych*

10 278,29

 

* Miasto Skierniewice nie jest organem prowadzącym dla tego typu szkoły/placówki - Podstawowa kwota dotacji została podana w oparciu o zapisy art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych /t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2029, 2400/ - Gminą spełniającą warunki określone ww. ustawą jest Miasto Siedlce

 

Tabela 2.

Statystyczna liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w Mieście Skierniewice ustalona na podstawie danych systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września 2020r.

Lp.

Rodzaj

Statystyczna liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych

ogółem

w tym niepełnosprawnych

1.

Przedszkola

1456

29

 

 

Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji :

  1. w miesiącu roku budżetowego następującym po miesiącu, w którym upłynęło 30 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok budżetowy;

  2. w październiku roku budżetowego.

 

Aktualizacja statystycznej liczby dzieci, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych nastąpi w październiku roku budżetowego .

 

Jednocześnie informujemy, że brak podstaw do publikacji danych, o których mowa w:

 

a) art. 46 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, (tj. wskaźniku zwiększającym) ponieważ Miasto Skierniewice nie udziela dotacji, o których mowa w art. 25 ww. ustawy,

 

Z up. Prezydenta Miasta

mgr Iwona Górniak

Naczelnik Wydziału Edukacji