Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.um.skierniewice.pl

Adres artykułu: www.bip.um.skierniewice.pl/artykuly/2185

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia

Podtytuł: w sprawie uzupełnienia co do rozstrzygnięcia decyzji

PREZYDENT MIASTA

SKIERNIEWICE

Skierniewice, dnia: 17 marca 2023 r.

 

Znak:GK.6220.7.2022

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022r. poz. 2000, z późn. zm.), oraz art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko              (Dz. U. z 2022r. poz. 1029, z późn. zm.)

 

zawiadamia się strony,

o wydaniu przez Prezydenta Miasta Skierniewice w dniu 15 marca 2023r. postanowienia znak: GK.6220.7.2022 w sprawie uzupełnienia co do rozstrzygnięcia decyzji Prezydenta Miasta Skierniewice znak: GK.6220.7.2022 z dnia 20 lutego 2023r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji OZE w oparciu     o kocioł biomasowy 12,5MWt z wykorzystaniem pompy ciepła na działce nr ew. 41/1 i 41/2, w obrębie geodezyjnym nr 18 miasta Skierniewice oraz na działce nr ew. 625/1 i 625/2,       w obrębie geodezyjnym nr 3 miasta Skierniewice

Z pełną treścią postanowienia Prezydenta Miasta Skierniewice, strony mogą zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Skierniewice, ul. Senatorska 12, pokój 120 .

Z materiałami sprawy można się zapoznać w Urzędzie Miasta Skierniewice, Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska ul. Senatorska 12, pokój 120, w dniach poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek w godz.800-1600.

Na ww. postanowienie nie służy zażalenie.

Wydanie ww. postanowienia określa 14 dniowy termin do wniesienia odwołania od decyzji Prezydenta Miasta Skierniewice znak: GK.6220.7.2022 z dnia 20 lutego 2023r. o środowiskowych uwarunkowaniach, który biegnie od dnia dokonania ogłoszenia.

Zawiadomienie o wydaniu postanowienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia w BIP, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Skierniewice, w miejscu planowanego przedsięwzięcia.

 

Obwieszczenie umieszcza się na okres od dnia 20.03.2023r. do dnia 03.04.2023 r. na:

- tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Skierniewice ul. Rynek 1,

- na stronie internetowej (BIP) Urzędu Miasta Skierniewice,

- w pobliżu miejsca inwestycji.

 

Z up. Prezydenta Miasta

mgr inż. Jan Jakimowicz

Zastępca Naczelnika

Wydziału Gospodarki Komunalnej

i Ochrony Środowiska