Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.um.skierniewice.pl

Adres artykułu: www.bip.um.skierniewice.pl/artykuly/2323

Zarządzenie Nr 105/2023 Prezydenta Miasta Skierniewice

Podtytuł: z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na świadczenie w 2023 roku usług z zakresu badania wad postawy u dzieci w wieku 6-10 lat z terenu Miasta Skierniewice, finansowanych z budżetu Miasta Skierniewice.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 oraz art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), art. 7 ust. 1 pkt 4, art. 9a, art. 9b ust. 1-2, art. 48b ust. 2-4 i ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r.  poz. 2561 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1

  1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na świadczenie w 2023 roku usług z zakresu badania wad postawy u dzieci w wieku 6-10 lat z terenu Miasta Skierniewice.
  2. Treść ogłoszenia o konkursie, o którym mowa w ust.1, stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Na świadczenie usług przeznacza się łącznie kwotę nie większą niż 20.000,00 złotych brutto  (słownie: dwadzieścia tysięcy  złotych).

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Sportu i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Skierniewice.

§ 4

 

Ogłoszenie o konkursie stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia wymaga podania do publicznej wiadomości, na co najmniej 15 dni przed upływem wyznaczonego terminu składania ofert, poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej Urzędu Miasta Skierniewice: www.skierniewice.eu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.um.skierniewice.pl

§ 5 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zastępca Prezydenta Miasta

                                                                                                                            Jarosław Chęcielewski

 

W załączeniu: