Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.um.skierniewice.pl

Adres artykułu: www.bip.um.skierniewice.pl/artykuly/268

Zarządzenie Nr 53 2021 Prezydenta Miasta Skierniewice

Podtytuł: w sprawie przyznania stypendiów sportowych, za osiągnięte wyniki sportowe w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym za 2020 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), art. 31 ust. 3 w zw. z art. 31 ust.1 i 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U z. 2020 r. poz. 1133 t.j.) oraz § 1 uchwały Nr XXIX/141/2016 Rady Miasta Skierniewice z dnia 22 września 2016 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, za osiągnięte wyniki sportowe w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym (Dz. Urz. Województwa Łódzkiego z 2016 r. poz. 4270).

zarządzam co następuje:


§ 1. Przyznaje się stypendia sportowe za osiągnięte wyniki sportowe w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym za rok 2020 następującym zawodnikom:

 

1. Uczniowski Klub Sportowy „VIS” Skierniewice:

        a) A.......... – 500 zł brutto przez okres 6 miesięcy;
        b) A.......... – 400 zł brutto przez okres 6 miesięcy;

2. Miejski Międzyszkolny Klub Sportowy „WOJOWNIK” Skierniewice:

       a) M.......... – 550 zł brutto przez okres 6 miesięcy;
       b) M.......... – 1100 zł brutto przez okres 6 miesięcy;
       c) G.......... – 350 zł brutto przez okres 6 miesięcy;

3. Klub Sportowy „POLONIA” Skierniewice:

      a) P.......... – 300 zł brutto przez okres 6 miesięcy;
      b) M.......... – 300 zł brutto przez okres 6 miesięcy;
      c) P.......... – 300 zł brutto przez okres 6 miesięcy;
      d) W.......... – 300 zł brutto przez okres 6 miesięcy;
      e) S.......... – 300 zł brutto przez okres 6 miesięcy;
      f) M.......... – 300 zł brutto przez okres 6 miesięcy;
      g) K.......... – 300 zł brutto przez okres 6 miesięcy;
      h) J.......... – 300 zł brutto przez okres 6 miesięcy;
      i) K.......... – 300 zł brutto przez okres 6 miesięcy;

4. Uczniowski Klub Sportowy „NAWA” Skierniewice:

      a) B.......... – 300 zł brutto przez okres 6 miesięcy;
      b) A.......... – 1000 zł brutto przez okres 6 miesięcy;
      c) J.......... – 300 zł brutto przez okres 6 miesięcy;
      d) N.......... – 300 zł brutto przez okres 6 miesięcy;

5. Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe oddział w Skierniewicach:

      a) S.......... – 200 zł brutto przez okres 6 miesięcy;
      b) P.......... – 200 zł brutto przez okres 6 miesięcy;

6. Klub Szachowy „PIĄTKA” Skierniewice:

      a) Z.......... – 200 zł brutto przez okres 6 miesięcy;
      b) R.......... – 200 zł brutto przez okres 6 miesięcy;

7. Miejski Klub Sportowy „ÓSEMKA” Skierniewice:

      a) D.......... – 1000 zł brutto przez okres 6 miesięcy;
      b) K.......... – 300 zł brutto przez okres 6 miesięcy.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Sportu i Spraw  Społecznych Urzędu Miasta Skierniewice.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.


Prezydent Miasta

Krzysztof Jażdżyk