Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.um.skierniewice.pl

Adres artykułu: www.bip.um.skierniewice.pl/artykuly/272

Zarządzenie nr 54/2021 Prezydenta Miasta Skierniewice

Podtytuł: z dnia 7 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu: Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzicowa przyrodniczego w 2021 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) w związku z uchwałą Nr XXV/103/2020 Rady Miasta Skierniewice z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Skierniewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok, zarządzam co następuje:

§ 1

  1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu: Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzicowa przyrodniczego, zwanym dalej konkursem.

  2. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 2

Ogłoszenie, które stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia, będzie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem www.bip.um.skierniewice.pl, na stronie internetowej Urzędu Miasta Skierniewice www.skierniewice.eu i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Skierniewice w terminie od 9 kwietnia 2021 r. do 30 kwietnia 2021 r.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Skierniewice.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

                                                                                                                                           Prezydent Miasta

                                                                                                                                         Krzysztof Jażdżyk

 

 

W załączeniu znajdują się: