Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.um.skierniewice.pl

Adres artykułu: www.bip.um.skierniewice.pl/artykuly/290

OGŁOSZENIE w sprawie wysokości podstawowych kwot dotacji na 2021 rok - Aktualizacja I

Podtytuł: OGŁOSZENIE w sprawie wysokości podstawowych kwot dotacji na 2021 rok dla niepublicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych - Aktualizacja I

Na podstawie art. 44 ust. 1 pkt 1, art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r.
o finansowaniu zadań oświatowych /t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2029, 2400, z 2021 r. poz. 619/ ogłasza się podstawową kwotę dotacji na rok 2021 oraz statystyczną liczbę dzieci, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w Mieście Skierniewice.

Tabela 1.

Podstawowe kwoty dotacji na 2021 rok w zł.

1.

Przedszkola

12 125,34

2.

Oddziały przedszkolne zorganizowane w szkołach podstawowych*

7 164,15

* Miasto Skierniewice nie jest organem prowadzącym dla tego typu szkoły/placówki – Podstawowa kwota dotacji  została podana w oparciu o zapisy art. 10 ust. 4  ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych /t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2029, 2400, z 2021 r. poz. 619/ Gminą spełniającą warunki określone ww. ustawą jest Miasto Krosno.

Tabela 2.

Statystyczna liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w Mieście Skierniewice ustalona na podstawie danych systemu informacji oświatowej według stanu na dzień
30 września 2020 r.

Lp.

Rodzaj

Statystyczna liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych

ogółem

w tym niepełnosprawnych

1.

Przedszkola

1456

29

Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji oraz aktualizacja statystycznej liczby dzieci, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych nastąpi w październiku roku budżetowego .

Jednocześnie informujemy, że brak podstaw do publikacji danych, o których mowa w:

a) art. 46 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, (tj. wskaźniku zwiększającym) ponieważ Miasto Skierniewice nie udziela dotacji, o których mowa w art. 25 ww. ustawy.       

Z up. Prezydenta Miasta

mgr Iwona Górniak

Naczelnik Wydziału Edukacji