Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.um.skierniewice.pl

Adres artykułu: www.bip.um.skierniewice.pl/artykuly/315

Zarządzenie Nr 59.2021 Prezydenta Miasta Skierniewice z dnia 20 kwietnia 2021 r.

Podtytuł: Zarządzenie Prezydenta Miasta Skierniewice

Zarządzenie Nr 59.2021

Prezydenta Miasta Skierniewice

z dnia 20 kwietnia 2021 r.

 

w sprawie powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert na realizację zadań publicznych Miasta Skierniewice z zakresu: Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego w 2021 roku

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), art. 15 ust. 2a-2f ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1057) w związku z uchwałą Nr XXV/103/2020 Rady Miasta Skierniewice z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Miasto Skierniewice z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok, zarządza się, co następuje:

 

§ 1

Powołuje się komisję konkursową do rozpatrzenia ofert na realizację zadań publicznych z zakresu: Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego w 2021 roku, której regulamin stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 2

Komisja konkursowa w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w składzie:

 

Przewodniczący Komisji:

1/ Jarosław Chęcielewski – Zastępca Prezydenta Miasta Skierniewice

Członkowie:

2/ Piotr Zawadzki – Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,

3/ Jan Jakimowicz – Z-ca Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,

4/ Maria Kowalska-Epsztain -Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,

5/ Piotr Ligocki– ekspert.

 

§ 3

Obsługę techniczną komisji wymienionej w § 2 powierza się Wydziałowi Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Skierniewice.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

PREZYDENT MIASTA

Krzysztof Jażdżyk