Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.um.skierniewice.pl

Adres artykułu: www.bip.um.skierniewice.pl/artykuly/338

ZARZĄDZENIE Nr 69.2021 PREZYDENTA MIASTA SKIERNIEWICE

Podtytuł: z dnia 5 maja 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 53. 2021 Prezydenta Miasta Skierniewice z dnia 6 kwietnia 2021 roku w sprawie przyznania stypendiów sportowych, za osiągnięte wyniki sportowe w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym za 2020 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), art. 31 ust. 3 w zw. z art. 31 ust.1 i 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U z. 2020 r. poz. 1133 t.j.) oraz § 1 uchwały Nr XXIX/141/2016 Rady Miasta Skierniewice z dnia 22 września 2016 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, za osiągnięte wyniki sportowe w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym (Dz. Urz. Województwa Łódzkiego z 2016 r. poz. 4270).

 

zarządzam co następuje:

 

§ 1.

W Zarządzeniu Nr 53. 2021 Prezydenta Miasta Skierniewice z dnia 6 kwietnia 2021 r. w sprawie przyznania stypendiów sportowych, za osiągnięte wyniki sportowe w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym za 2020 rok w § 1 pkt 7 skreśla się  literę b.

 

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Sportu i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Skierniewice.

 

§ 3.

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 

                                                                                             Z upoważnienia Prezydenta Miasta

                                                                                                          Jarosław Chęcielewski

                                                                                                      Zastępca Prezydenta Miasta

 

W załączniku znajduje się :