Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.um.skierniewice.pl

Adres artykułu: www.bip.um.skierniewice.pl/artykuly/361

OGŁOSZENIE O PONOWNYM WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU

Podtytuł: projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – fragment miasta Skierniewice położony pomiędzy ulicami Prymasowską Konstytucji 3 Maja Jagiellońską Rawską Wschodnią Aleją Niepodległości Stefana Batorego Strykowską Placem Świętego Floriana i Senatorską wraz z prognozą oddziaływania na środowisko