Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.um.skierniewice.pl

Adres artykułu: www.bip.um.skierniewice.pl/artykuly/37

OGŁOSZENIE

Podtytuł: o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i rozpoczęciu przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 39 ust.1 i art. 46 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z późn. zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Skierniewice uchwały NR XXVI/118/2020 z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – fragment miasta Skierniewice położony przy ulicy Szarych Szeregów.
Zawiadamiam jednocześnie, że przystępuje się do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
Zainteresowani mogą składać wnioski do ww. planu oraz prognozy oddziaływania na środowisko do dnia 19 lutego 2021 r.
Wnioski mogą być wnoszone:
1. w formie pisemnej do Sekretariatu Urzędu Miasta lub pocztą na adres: Urząd Miasta Skierniewice ul. Rynek 1 96-100 Skierniewice,
2. ustnie do protokołu w siedzibie Biura Planowania Przestrzennego i Planowania Inwestycji w Skierniewicach przy ul. Floriana 9 pok. 20,
3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres email: umskier@um.skierniewice.pl
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Prezydent Miasta Skierniewice. Wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu pozostawione zostaną bez rozpatrzenia. Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy (w/wym. uchwałą) w siedzibie Biura Planowania Przestrzennego i Planowania Inwestycji w Skierniewicach przy ul. Floriana 9 pok. 20.
Administratorem danych osobowych przetworzonych w związku z realizacją zadań w zakresie planowania przestrzennego jest Prezydent Miasta Skierniewice, przy ul. Rynek 1, 69-100 Skierniewice. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna jest pod adresem http://www.bip.um.skierniewice.pl/artykuly/8.


Prezydent Miasta
Krzysztof Jażdżyk