Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.um.skierniewice.pl

Adres artykułu: www.bip.um.skierniewice.pl/artykuly/40

Wezwanie do odbioru - Telefon REDMI Model M1908C3XG

Skierniewice, dnia 05.10.2020 r.

PREZYDENT MIASTA 

SKIERNIEWICE

 

SO.5314.1.21.2020.

Biuro Rzeczy Znalezionych

 

 

WEZWANIE

DO ODBIORU RZECZY ZNALEZIONEJ

 

 

Na podstawie art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o rzeczach znalezionych (Dz. U. z 2019 r. poz. 908), z uwagi na brak możliwości doręczenia osobie uprawnionej wezwania do odbioru rzeczy lub osoba jest nieznana, wzywam wszystkie osoby uprawnione do niezwłocznego odbioru niżej wymienionej rzeczy znalezionej, przechowywanej w Biurze Rzeczy Znalezionych Urzędu Miasta Skierniewice :

 

 

Telefon REDMI Model M1908C3XG

  1. Telefon został znaleziony około 26.09.2020 r. w kościele św. Jakuba, ul. Senatorska 11/13 w Skierniewicach i przekazany do Biura Rzeczy Znalezionych w dniu 05.10.2020r. w Skierniewicach, ul. Rynek 1. W celu odbioru rzeczy znalezionej należy zgłosić się wraz z dokumentem tożsamości do Biura Rzeczy Znalezionych w Urzędzie Miasta Skierniewice, Rynek 1, 96-100 Skierniewice, pok.33 (I p) od poniedziałku do piątku w godz. 8 – 16.

 

 

Z up. Prezydenta Miasta

mgr Dorota Mosakowska

Naczelnik Wydziału

Spraw Obywatelskich

 

Pouczenie :

 

  1. Rzecz znaleziona, która nie zostanie przez osobę uprawnioną odebrana w ciągu roku od dnia doręczenia jej wezwania do odbioru, a w przypadku niemożności wezwania – w ciągu dwóch lat od jej znalezienia, staje się własnością znalazcy, jeżeli uczynił on zadość swoim obowiązkom. Jeżeli jednak rzecz została oddana właściwemu staroście (prezydentowi), znalazca staje się jej właścicielem, jeżeli rzecz odebrał w wyznaczonym przez starostę (prezydenta) terminie (art. 187 k.c. – Dz.U. z 2019 r. poz. 1145).

  2. Warunkiem odebrania rzeczy znalezionej jest złożenie szczegółowego opisu tej rzeczy lub przedstawienie dokumentów potwierdzających prawo własności.

  3. Urząd Miasta Skierniewice nie ponosi odpowiedzialności za stan techniczny znalezionej rzeczy.