Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.um.skierniewice.pl

Adres artykułu: www.bip.um.skierniewice.pl/artykuly/515

Informacja o projekcie "Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Skierniewic"

Podtytuł: współfinansowanym przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa IV Gospodarka niskoemisyjna Działanie IV.1 Odnawialne źródła energii Poddziałanie IV.1.2 Odnawialne źródła energii

Cel główny projektu: zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii w produkcji energii ogółem w Mieście Skierniewice.

Beneficjent: Miasto Skierniewice

W załączniku szczegółowe informacje o projekcie.