Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.um.skierniewice.pl

Adres artykułu: www.bip.um.skierniewice.pl/artykuly/522

Informacja o projekcie "Przebudowa budynku Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach dla zwiększenia partycypacji mieszkańców w kulturze"

Podtytuł: współfinansowanym przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.1 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury, Poddziałanie VI.1.2 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury

Głównym celem projektu jest: zwiększenie partycypacji mieszkańców Skierniewic w kulturze poprzez poszerzenie oferty kulturalnej dzięki przebudowie budynku Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach.

Beneficjent: Miasto Skierniewice

W załączniku szczegółowe informacje o projekcie.