Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.um.skierniewice.pl

Adres artykułu: www.bip.um.skierniewice.pl/artykuly/55

Zarządzenie nr 12/2021 Prezydenta Miasta Skierniewice

Podtytuł: z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowych do rozpatrzenia ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych Miasta Skierniewice

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), art. 15 ust. 2a-2f ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) oraz art. 25 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 ze zm.) w związku z uchwałą Nr XXV/103/2020 Rady Miasta Skierniewice z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Skierniewice z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021 oraz uchwałą Nr XXVI/119/2020 Rady Miasta Skierniewice z dnia 26 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021 oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021 zarządza się, co następuje:

§ 1

Powołuje się komisje konkursowe do rozpatrzenia ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych, których regulamin stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

1. Komisja w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w składzie:

 

Przewodniczący Komisji:

1/ Jarosław Chęcielewski – Zastępca Prezydenta Miasta Skierniewice

Członkowie:

2/ Edyta Cieślak – Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Sportu i Spraw Społecznych,

3/ Magdalena Broniarek - Wydział Rozwoju Gospodarczego, Sportu i Spraw Społecznych,

4/ Jadwiga Majewska - Wydział Rozwoju Gospodarczego, Sportu i Spraw Społecznych,

5) Barbara Jarczewska – p.o. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

 

2. Komisja w zakresie ochrony i promocji zdrowia w składzie:

Przewodniczący Komisji:

1/ Jarosław Chęcielewski – Zastępca Prezydenta Miasta Skierniewice

Członkowie:

2/ Edyta Cieślak – Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Sportu i Spraw Społecznych,

3/ Magdalena Broniarek - Wydział Rozwoju Gospodarczego, Sportu i Spraw Społecznych,

4/ Jadwiga Majewska - Wydział Rozwoju Gospodarczego, Sportu i Spraw Społecznych,

5) Barbara Jarczewska – p.o. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

 

3. Komisja w zakresie działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego w składzie:

Przewodniczący Komisji:

1/ Jarosław Chęcielewski – Zastępca Prezydenta Miasta Skierniewice

Członkowie:

2/ Edyta Cieślak - Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Sportu i Spraw Społecznych,

3/ Jadwiga Majewska - Wydział Rozwoju Gospodarczego, Sportu i Spraw Społecznych,

4/ Beata Hołdaj – Wydział Kultury i Promocji,

5/ Barbara Jarczewska – p.o. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

 

4. Komisja w zakresie promocji i organizacji wolontariatu w składzie:

Przewodniczący Komisji:

1/ Jarosław Chęcielewski – Zastępca Prezydenta Miasta Skierniewice

Członkowie:

2/ Edyta Cieślak– Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Sportu i Spraw Społecznych,

3/ Jadwiga Majewska - Wydział Rozwoju Gospodarczego, Sportu i Spraw Społecznych,

4/ Beata Hołdaj – Wydział Kultury i Promocji,

5/ Magdalena Włochacz – Zakład Utrzymania Miasta.

 

5. Komisja w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w składzie:

Przewodniczący Komisji:

1/ Jarosław Chęcielewski – Zastępca Prezydenta Miasta Skierniewice

Członkowie:

2/ Edyta Cieślak – Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Sportu i Spraw Społecznych,

3/ Magdalena Broniarek - Wydział Rozwoju Gospodarczego, Sportu i Spraw Społecznych,

4/ Jadwiga Majewska - Wydział Rozwoju Gospodarczego, Sportu i Spraw Społecznych,

5/ Albina Walczak – Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Skierniewicach.

 

6. Komisja w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w składzie:

Przewodniczący Komisji:

1/ Jarosław Chęcielewski – Zastępca Prezydenta Miasta Skierniewice

Członkowie:

2/ Edyta Cieślak – Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Sportu i Spraw Społecznych,

3/ Jadwiga Majewska - Wydział Rozwoju Gospodarczego, Sportu i Spraw Społecznych,

4/ Wanda Łapińska – Centrum Kultury i Sztuki,

5/ Małgorzata Greta – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej.

 

 

7. Komisja w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w składzie:

Przewodniczący Komisji:

1/ Jarosław Chęcielewski – Zastępca Prezydenta Miasta Skierniewice

Członkowie:

2/ Edyta Cieślak – Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Sportu i Spraw Społecznych,

3/ Barbara Jarczewska – p.o. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie,

4/ Jadwiga Majewska - Wydział Rozwoju Gospodarczego, Sportu i Spraw Społecznych,

5/ Małgorzata Greta – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej.

 

8. Komisja w zakresie ratownictwa i ochrony ludności w składzie:

Przewodniczący Komisji:

1/ Jarosław Chęcielewski – Zastępca Prezydenta Miasta Skierniewice

Członkowie:

2/ Edyta Cieślak – Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Sportu i Spraw Społecznych,

3/ Agnieszka Janiak – Zastępca Naczelnika Wydziału Pozyskiwania Zewnętrznych Środków Finansowych,

4/ Tomasz Józefiak – Kierownik Referatu Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych,

5/ Joanna Kuśmierczyk - Wydział Rozwoju Gospodarczego, Sportu i Spraw Społecznych,

6/ Marta Denisiuk – Wydział Rozwoju Gospodarczego, Sportu i Spraw Społecznych.

 

9. Komisja w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w składzie:

Przewodniczący Komisji:

1/ Jarosław Chęcielewski – Zastępca Prezydenta Miasta Skierniewice

Członkowie:

2/ Edyta Cieślak – Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Sportu i Spraw Społecznych,

3/ Agnieszka Janiak – Zastępca Naczelnika Wydziału Pozyskiwania Zewnętrznych Środków Finansowych,

4/ Karol Rzepecki - Wicedyrektor Zespoły Sportowych Szkół Ogólnokształcących w Skierniewicach,

5/ Joanna Kuśmierczyk - Wydział Rozwoju Gospodarczego, Sportu i Spraw Społecznych,

6/ Marta Denisiuk – Wydział Rozwoju Gospodarczego, Sportu i Spraw Społecznych.

§ 3

Obsługę techniczną komisji wymienionych w § 2 powierzam Wydziałowi Rozwoju Gospodarczego, Sportu i Spraw Społecznych Urzędu Miasta .

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                                                      Prezydent Miasta

                                                                                                                      Krzysztof Jażdżyk