Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.um.skierniewice.pl

Adres artykułu: www.bip.um.skierniewice.pl/artykuly/57

Komunikat Prezydenta Miasta Skierniewice

Podtytuł: w sprawie naboru kandydatów do komisji konkursowych do rozpatrzenia ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych Miasta Skierniewice z zakresu: turystyki i krajoznawstwa; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

KOMUNIKAT

Prezydent Miasta Skierniewice ogłasza nabór kandydatów do komisji konkursowych do rozpatrzenia ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych Miasta Skierniewice z zakresu:

 1. turystyki i krajoznawstwa;

 2. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

 3. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.


 

 1. Kandydatów do komisji konkursowych mogą zgłaszać organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) - z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 biorące udział      w konkursie.

 2. Kandydatury osób można zgłaszać pisemnie do 5 lutego 2021 roku do godz. 16:00                  w Urzędzie Miasta Skierniewice, Biuro Obsługi Interesanta, ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice lub w Wydziale Kultury i Promocji, ul. Senatorska 12 pok. 12, 96-100 Skierniewice.

 3. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie internetowej miasta - skierniewice.eu. oraz w Wydziale Kultury i Promocji Miasta Skierniewice, ul. Senatorska 12 pok. 12, 96-100 Skierniewice.

 4. W przypadku zgłoszeń wysyłanych pocztą o zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Skierniewice, potwierdzona pieczęcią wpływu.

 5. Nie będą przyjmowane zgłoszenia przesyłane drogą elektroniczną oraz faksem.

 6. Kandydat na członka komisji konkursowej zobowiązany jest:

 1. zapoznać się z przepisami prawa regulującymi zasady zlecania zadań publicznych i udzielania dotacji, w tym w szczególności z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie;

 2. zapoznać się z warunkami otwartego konkursu ofert, określonymi w ogłoszeniu o tym konkursie.

 1. Zastrzega się możliwość dokonania wyboru członków komisji konkursowych spośród zgłoszonych kandydatów bez podawania uzasadnienia dokonanego wyboru.

 2. Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do rozpatrzenia ofert na realizację zadań publicznych określi Prezydent Miasta Skierniewice stosownym zarządzeniem.

Z up. Prezydenta Miasta

Jarosław Chęcielewski

Zastępca Prezydenta Miasta