Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.um.skierniewice.pl

Adres artykułu: www.bip.um.skierniewice.pl/artykuly/6

Klauzula informacyjna - monitoring wizyjny

KLAUZULA INFORMACYJNA
dotycząca przetwarzania danych osobowych przy monitoringu wizyjnym

 

 

Administratorem Pana/i Danych jest:

Prezydent Miasta Skierniewice
adres pocztowy: ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice.

Kontakt do wyznaczonego przez Administratora Inspektora Danych Osobowych:

adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych, Urząd Miasta Skierniewice, ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice e-mail: iod@um.skierniewice.pl.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:

zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego w obszarze monitorowania.

Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

ustawa o samorządzie gminnym.

Kategorie przetwarzanych danych osobowych:   wizerunek.

 

Informacja o przekazywaniu danych do innych podmiotów:

Pani/Pana dane nie są przekazywane innym podmiotom niewymienionym w przepisach prawa; Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Okres przechowywania danych:

Dane osobowe uzyskane w ramach monitoringu wizyjnego będą przechowywane przez okres 30 dni od dnia pozyskania.

Ma Pani/Pan prawo do:

  • dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania,
  • wnioskowania o usunięcie lub ograniczenie przetwarzania swoich danych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Pani/Pana dane:

nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji   ani profilowaniu.

Lokalizacja kamer:
  • Urząd Miasta Skierniewice, ul. Rynek 1 (front budynku)
  • Urząd Miasta Skierniewice, ul. Rynek 1 (parking)
  • Urząd Miasta Skierniewice, ul. Floriana 9 (front budynku)
  • Urząd Miasta Skierniewice, ul. Senatorska 12 (front budynku)