Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.um.skierniewice.pl

Adres artykułu: www.bip.um.skierniewice.pl/artykuly/60

Ogłoszenie

Podtytuł: o trybie składania wystąpień, wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami III” w 2021 roku.

Ogłoszenie

 o trybie składania wystąpień, wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami III” w 2021 roku.

Obszary programu, które będą realizowane w 2021 r.:
obszar A – zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych;
obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;
obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;
obszar D – likwidacja barier transportowych;
obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych;
obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej;
obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu w 2021 r.:
obszar A – do 165.000,00 zł na jeden projekt dotyczący zapewnienia dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych – część kosztów inwestycji w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych zapewniającej dostępność do lokali zamieszkiwanych w tych budynkach przez osoby niepełnosprawne;
obszar B – do 150.000,00 zł na likwidację barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;
obszar C – do 34.000,00 zł na każde nowoutworzone stanowisko pracy w spółdzielni   socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku;
obszar D – na likwidację barier transportowych do:
•    105.000,00 zł dla samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,
•    80.000,00 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi,
•    270.000,00 zł dla autobusów;
obszar E – do 15.000,00 zł na każdą osobę niepełnosprawną, która będzie w sposób stały korzystała z rezultatów projektu, przy czym osoby niepełnosprawne muszą stanowić co najmniej 30% beneficjentów tego projektu;
obszar F – do 70% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 15.000,00 zł na każde miejsce
dla osoby niepełnosprawnej w warsztacie terapii zajęciowej, tworzone w wyniku realizacji programu lub do 80% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 160 000,00 zł na remont bądź modernizację przeciwdziałającą degradacji infrastruktury istniejącego warsztatu terapii zajęciowej;
obszar G – w przypadku tego obszaru nie ustala się wskaźników kosztów, gdyż zadania realizowane przez powiat w ramach tego obszaru są szczegółowo regulowane postanowieniami ustawowymi oraz właściwymi aktami wykonawczymi.

Wysokość środków PFRON (intensywność pomocy) przeznaczonych na realizację każdego projektu dofinansowanego w ramach programu nie może przekroczyć:
•    obszar A – 35% kosztów realizacji projektu kwalifikujących się do objęcia pomocą
w ramach programu,
•    obszar B – 35%  kosztów realizacji projektu kwalifikujących się do objęcia pomocą,
•    obszar C – 50% kosztów realizacji projektu kwalifikujących się do objęcia pomocą
w ramach programu,
•    obszar D – 60% kosztów realizacji projektu kwalifikujących się do objęcia pomocą
w ramach programu w przypadku projektów dotyczących placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz 70% w przypadku projektów dotyczących warsztatu terapii zajęciowej,
•    obszar E – wartość wymaganego wkładu własnego, lecz nie więcej niż 20% całkowitych kosztów realizacji projektu wskazanych w umowie dofinansowania,
•    obszar F – zgodnie z warunkami brzegowymi przyjętymi przez Zarząd PFRON,
•    obszaru G – 30% wartości środków algorytmu planowanych w danym roku przez powiat na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowe osób niepełnosprawnych,

Szczegółowe informacje na temat programu, procedury i zasady realizacji programu oraz wzory wniosków dostępne są na stronie internetowej Funduszu – www.pfron.org.pl. w zakładce:
https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/program-wyrownywania-roznic-miedzy-regionami-iii-w-2021-roku/

Wnioski w ramach obszarów programu B, C, D, F i G projektodawca składa w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Skierniewicach przy ul. Senatorskiej 12, pok. nr 16
w terminie do 15 lutego 2021 r.

Wnioski zarządców w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych (obszar A programu) oraz samorządów gminnych i powiatowych oraz organizacji pozarządowych (obszar E programu) przyjmowane są w trybie ciągłym bezpośrednio w Oddziale PFRON w Łodzi, ul. Kilińskiego 169.

Szczegółowe informacje udzielane są w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Skierniewicach, ul. Senatorska 12 , pokój 16, tel. 46 880 95 37.
Pliki do pobrania: