Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.um.skierniewice.pl

Adres artykułu: www.bip.um.skierniewice.pl/artykuly/618

Protokół rozeznania cenowego

Podtytuł: Strategiczne mapy hałasu dla dróg miasta Skierniewice3

Protokół

rozeznania cenowego

zapytania ofertowego

 

1. W celu udzielenia zamówienia: Opracowanie „Strategicznych map hałasu dla dróg miasta Skierniewice, po których przejeżdża ponad 3 000 000 pojazdów rocznie”.

2. W dniu 22 lipca 2021 r. zaproszono do udziału w postępowaniu wykonawców poprzez wysłanie formularza zapytania cenowego do czterech firm, który stanowi integralną część niniejszej dokumentacji.

3. W terminie do dnia 29 lipca 2021 r. do godziny 1000 przedstawiono poniższe oferty:

 

Lp.

Nazwa wykonawcy

Adres wykonawcy

Cena netto

1.

AFF&AOS EKOSEWIS

Mateusz Matysiak

ul. Szkolna 4

63-421 Przygodzice

78.900,00 zł

2

ECOPLAN

Jarosław Kowalczyk

ul. Zagrodowa 18

45-416 Opole

56.680,00 zł

3.

LEMITOR OCHRONA ŚRODOWISKA Sp. z. o.o.

ul. J. Długosza 40

51-162 Wrocław

53.800,00 zł

4.

LGL AKUSTYKA

L.Woźniak, G. Sumara, Ł. Stasiak s.c.

ul. A. Słonimskiego 3A/4

50-304 Wrocław

49.000,00zł


 

4. Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma

LGL AKUSTYKA L.Woźniak, G. Sumara, Ł. Stasiak s.c. ul. A. Słonimskiego 3A/4, 50-304 Wrocław. Firma ta za wykonanie opracowania „Strategicznych map hałasu dla dróg miasta Skierniewice, po których przejeżdża ponad 3 000 000 pojazdów rocznie”, zaoferowała kwotę: 49.000,00 zł netto.

 

 

 

 

Skierniewice, dnia: 30.07. 2021 r.

 

Zatwierdzam/nie zatwierdzam

Podpis osoby upoważnionej

Z up. Prezydenta Miasta

Eugeniusz Góraj

Zastępca Prezydenta Miasta