Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.um.skierniewice.pl

Adres artykułu: www.bip.um.skierniewice.pl/artykuly/67

Zarządzenie nr 2/2021 Prezydenta Miasta Skierniewice

Podtytuł: z dnia 25 stycznia 2021 roku w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021

Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 09 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1775) zarządzam, co następuje:

§ 1.1.Tworzy się Gminne Biuro Spisowe (GBS) z siedzibą w Urzędzie Miasta Skierniewice, 96-100 Skierniewice, ul. Rynek 1, do realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zleconych na podstawie ustawy z dnia 09 sierpnia 2019 roku o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 roku (Dz. U. z 2019 r. poz. 1775) polegających na zorganizowaniu i przeprowadzeniu prac spisowych na terenie Miasta Skierniewice.

2. W skład Gminnego Biura Spisowego wchodzą następujący pracownicy Urzędu Miasta Skierniewice:

  1. Barbara Guzewska – zastępca Gminnego Komisarza Spisowego
  2. Marzena Sosińska – koordynator Gminnego Biura Spisowego
  3. Agnieszka Szafraniec – członek Gminnego Biura Spisowego.

 

§ 2. Do zadań Gminnego Biura Spisowego należą zadania, o których mowa w art. 24 ustawy, a w szczególności:

  1. Zapewnienie funkcjonowania gminnego biura spisowego;
  2. Zapewnienie stanowiska komputerowego do przekazania danych w ramach samospisu internetowego;
  3. Zorganizowanie naboru kandydatów na rachmistrzów terenowych;
  4. Współpraca z wojewódzkim biurem spisowym przy organizacji szkoleń kandydatów na rachmistrzów terenowych;
  5. Współpraca z wojewódzkim biurem spisowym przy przeprowadzeniu egzaminu testowego sprawdzającego wiedzę i przygotowanie kandydatów na rachmistrzów terenowych;
  6. Monitorowanie czynności w ramach prac spisowych na terenie gminy przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego;
  7. Współpraca z wojewódzkim biurem spisowym przy popularyzacji spisu rolnego na terenie gminy.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PREZYDENT MIASTA

Krzysztof Jażdżyk