Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.um.skierniewice.pl

Adres artykułu: www.bip.um.skierniewice.pl/artykuly/674

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej

Podtytuł: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

Skierniewice, dnia: 18 sierpnia 2021 r.

PREZYDENT

MIASTA SKIERNIEWICE

 

Znak:ROŚ.6220.5.2021

                                                        OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735), w związku z art. 3 pkt 11 litera a- c, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247, z późn. zm.)

zawiadamiam

że zostało wszczęte na wniosek pełnomocnika JHM Development S.A. w Skierniewicach przy ul. Unii Europejskiej 18A , 96-100 Skierniewice postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie, zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z funkcją usługową i garażem podziemnym wraz z infrastrukturą techniczną, układem drogowym, parkingami, małą architekturą na działkach o nr ew. 568/2 i 569/1, w obrębie geodezyjnym nr 2 miasta Skierniewice przy ul. Armii Krajowej w Skierniewicach.

Przedsięwzięcie to zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 58 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019  r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz.1839), kwalifikuje się jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

 

Uwagi, wyjaśnienia, wnioski i inne dowody w przedmiotowej sprawie mogą być wnoszone w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia o wszczęciu postępowania:

- w formie pisemnej – na adres: Urząd Miasta Skierniewice, ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice

- ustnie do protokołu - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Skierniewice, ul. Senatorska 12, pokój nr 120, w dniach poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek godz. 800-1600;

- za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.) na e-mail: m.rdest@um.skierniewice.pl

 

Jednocześnie informuje się, że akta sprawy są do wglądu w Wydziale Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Skierniewice, ul. Senatorska 12 pokój 120 w dniach: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek w godz. 8
00 – 1600.

 

Ponadto informujemy, że wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skierniewicach oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego WODY POLSKIE Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu o wydanie opinii czy dla ww. przedsięwzięcia konieczne jest przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

 

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia.

 

Obwieszczenie umieszcza się na okres od 18.08.2021r. do 01.09.2021 r. :

-na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Skierniewice ul. Rynek 1

-na stronie internetowej Urzędu Miasta Skierniewice

-w pobliżu miejsca realizacji inwestycji

Z up. Prezydenta Miasta

mgr inż. Jan Jakimowicz

Zastępca Naczelnika

Wydziału Gospodarki Komunalnej

i Ochrony Środowiska