Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.um.skierniewice.pl

Adres artykułu: www.bip.um.skierniewice.pl/artykuly/707

Zarządzenie nr 149.2021

Podtytuł: z dnia 23.08.2021 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali stanowiących mieszkaniowy zasób Miasta Skierniewice.

ZARZĄDZENIE Nr 149.2021

 

PREZYDENTA MIASTA SKIERNIEWICE

 

z dnia 23 sierpnia 2021 roku

 

 

w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali stanowiących mieszkaniowy zasób Miasta Skierniewice.

 

 

Na podstawie art. 30 ust.1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), oraz art. 8 pkt 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 611 oraz z 2021 r., poz. 11 i poz. 1243), § 2 uchwały Nr IV/10/2019 Rady Miasta Skierniewice z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Skierniewice na lata 2019 - 2023 (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2019 r., poz. 819) oraz § 8 ust. 2 i 5 załącznika do uchwały Nr IV/10/2019 Rady Miasta Skierniewice z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Skierniewice na lata 2019 - 2023 (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2019 r., poz. 819)

 

zarządzam co następuje:

 

§ 1. Od dnia 1 września 2021 r. ustalam:

  1. wysokość stawki maksymalnej (bazowej) czynszu za 1 m² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Miasta Skierniewice w kwocie 5,30 zł (słownie: pięć złotych trzydzieści groszy) miesięcznie;

  2. wysokość stawki czynszu za 1 m² powierzchni użytkowej za najem socjalny w lokalach w mieszkaniowym zasobie Miasta Skierniewice w kwocie 1,79 zł (słownie: jeden złoty siedemdziesiąt dziewięć groszy) miesięcznie.

 

§ 2. Do stawki czynszu, określonej w § 1 punkt 1, mają zastosowanie czynniki obniżające, o których mowa w rozdziale 5. załącznika do uchwały Nr IV/10/2019 Rady Miasta Skierniewice z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Skierniewice na lata 2019 – 2023.

 

§ 3. Wysokość stawki czynszu w pomieszczeniach tymczasowych wynajmowanych na zasadach określonych w § 12 załącznika do uchwały Nr IV/10/2019 Rady Miasta Skierniewice z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Skierniewice na lata 2019 – 2023, wynosić będzie taką samą wartość jak za najem socjalny w lokalach w mieszkaniowym zasobie Miasta Skierniewice.

 

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Prezesowi Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Skierniewicach.

 

§ 5. Traci moc zarządzenie nr 56.2019 Prezydenta Miasta Skierniewice z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie określenia stawek czynszu za 1 m² powierzchni użytkowej lokali stanowiących mieszkaniowy zasób Miasta Skierniewice.

 

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

PREZYDENT MIASTA

Krzysztof Jażdżyk