Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.um.skierniewice.pl

Adres artykułu: www.bip.um.skierniewice.pl/artykuly/8

Klauzula informacyjna dla klientów Urzędu Miasta Skierniewice

OGÓLNE ZASADY PRZETWARZANIA PANI/PANA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Danych jest Prezydent Miasta Skierniewice z siedzibą przy ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice. Prezydent Miasta Skierniewice wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), który m.in. monitoruje przestrzeganie przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Administratora Danych. Z IOD mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobiście w siedzibie Urzędu Miasta Skierniewice, mailowo: iod@um.skierniewice.pl lub pisemnie na adres Urzędu Miasta Skierniewice.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze zasady, jakimi kierujemy się przy przetwarzaniu Państwa danych osobowych.

Cele w jakich zbierane i przetwarzane są dane osobowe szczegółowo i jasno zostały określone w przepisach prawa - nie przetwarzamy danych w sposób niezgodny z tymi celami.

Jedną z przesłanek, która daje podstawę do przetwarzania Państwa danych osobowych jest wyrażenie przez Państwa zgody na przetwarzanie danych. Dotyczy to sytuacji, w których przetwarzanie danych nie odbywa się w oparciu o przepisy prawa, a jest działaniem dobrowolnym Administratora Danych, tzn. nie jest konieczne do wykonania umowy, realizacji obowiązku prawnego lub nie stanowi naszego prawnie uzasadnionego interesu. W takich przypadkach jeżeli zechcecie Państwo skorzystać z danej usługi poprosimy Was o wyrażenie pisemnej zgody na przetwarzanie danych osobowych. Tego typu zgoda może być w każdym czasie przez Państwa wycofana i nie będzie to wpływać na zgodność z prawem wykorzystania Waszych danych przed cofnięciem takiej zgody. Aby wycofać zgodę na przetwarzanie danych wystarczy złożyć pisemny wniosek w biurze podawczym Urzędu Miasta Skierniewice lub wysłać go pocztą na adres Urząd Miasta Skierniewice, ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice.

Czas przetwarzania danych osobowych jest ściśle określony w poszczególnych aktach prawnych, na podstawie których dane są przetwarzane. Zasady gromadzenia i przechowywania danych osobowych regulują przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej.

Państwa dane osobowe mogą być udostępnione tylko i wyłącznie podmiotom, które mają do tego prawo określone w przepisach prawa lub za Państwa zgodą w zależności od celu przetwarzania danych, oraz treści zgody na przetwarzanie i udostępnienie.

W każdym przypadku, w którym Prezydent Miasta Skierniewice udostępnia dane dla podmiotów zewnętrznych w celu realizacji konkretnej usługi zawierana jest każdorazowo szczegółowa umowa powierzenia danych osobowych pomiędzy Administratorem Danych, a podmiotem przetwarzającym. Taka umowa reguluje tryb, zasady, cel przetwarzania, jak i środki bezpieczeństwa  przetwarzania tych danych oraz odpowiedzialność Administratora Danych jak i podmiotu przetwarzającego.

 

PRZYSŁUGUJĄCE PAŃSTWU PRAWA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Prezydent Miasta Skierniewice realizuje przysługujące Państwu prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych. Prawa te wynikają z art. 15 - 21 RODO* i dotyczą:

Prawa dostępu do danych osoby której dane osobowe dotyczą – mają Państwo prawo do otrzymania od Administratora Danych potwierdzenia czy Wasze dane osobowe są przetwarzane i w jaki sposób się to odbywa.

Prawa do sprostowania danych – mają Państwo prawo do żądania od Administratora Danych niezwłocznego sprostowania swoich danych, które są nieprawidłowe oraz prawo do żądania uzupełnienia niekompletnych danych.

Prawa do usunięcia danych tzw. „prawo do bycia zapomnianym” – mają Państwo prawo do żądania od Administratora Danych niezwłocznego usunięcia swoich danych.

Prawa do ograniczenia przetwarzania danych osobowych – mają Państwo prawo do żądania od Administratora Danych ograniczenia przetwarzania danych w ściśle określonych przypadkach, mianowicie:

Prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych - jeśli przetwarzamy dane osobowe w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej będziemy musieli zaprzestać przetwarzania Państwa danych, chyba, że wykażemy istnienie istotnych, uzasadnionych podstaw dla przetwarzania, które to obiektywnie powinny mieć pierwszeństwo nad Państwa niedogodnością lub polegają na obronie naszych roszczeń.

Prawa do złożenia skargi do organu nadzorczego – mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uznacie, że przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy prawa.

WAŻNE: wyżej wymienione prawa podlegają ograniczeniom, które wynikają wprost z przepisów prawa. Każdorazowo realizacja przysługujących Państwu praw będzie poprzedzona analizą formalno-prawną w tym zakresie.

Wszelkie wnioski dotyczące przetwarzanych danych osobowych, w tym przysługujących Państwu praw, można przesłać mailowo na adres: iod@um.skierniewice.pl, lub pisemnie na adres Urząd Miasta Skierniewice, ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice. Państwa wnioski zostaną spełnione bez zbędnej zwłoki. 

 

*RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)