Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.um.skierniewice.pl

Adres artykułu: www.bip.um.skierniewice.pl/artykuly/855

ZARZĄDZENIE Nr 189.2021 PREZYDENTA MIASTA SKIERNIEWICE

Podtytuł: z dnia 18 października 2021 roku w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji „Programu współpracy Miasta Skierniewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022”

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) w związku z art. 5 ust. 5 i art. 5a ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.)  oraz uchwałą Nr LXXII/108/10 Rady Miasta Skierniewice z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 369, poz. 3533 z dnia 17 grudnia 2010 roku)
zarządzam, co następuje:

§ 1.Ogłaszam przeprowadzenie konsultacji społecznych „Programu współpracy Miasta Skierniewice z organizacjami pozarządowym oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na rok 2022” stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Konsultacje przeprowadza się z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Miasta Skierniewice oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
§ 3.Przeprowadzenie konsultacji odbywa się  w celu poznania opinii podmiotów, o których mowa w § 2.
§ 4.Ogłoszenie, które stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia, będzie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Skierniewice pod adresem www.bip.um.skierniewice.pl, na stronie internetowej Urzędu Miasta Skierniewice www.skierniewice.eu i na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Skierniewice w terminie od dnia 18 października 2021 r. do dnia 28 października 2021 r.

§  5.Konsultacje, o których mowa w § 1, będą przeprowadzane w formie przyjmowania uwag i opinii na piśmie z wykorzystaniem formularza.

§ 6. Opinie i uwagi do projektu można zgłaszać na formularzu stanowiącym załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 7. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Sportu i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Skierniewice.

§  8.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


                                                 Z up. Prezydenta Miasta
                                                 Jarosław Chęcielewski
                                                   Zastępca Prezydenta Miasta 

W załącznikach: