Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.um.skierniewice.pl

Adres artykułu: www.bip.um.skierniewice.pl/artykuly/91

Wykaz oraz informacja o wykazie

Podtytuł: na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem działki 115 o pow. 0,5241 ha, położonej przy ul. Grabina w Skierniewicach.

 

Skierniewice, 03 lutego 2021 roku

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY

W DRODZE PRZETARGU

 

  1. Niezabudowana nieruchomość oznaczona numerem działki 115 o powierzchni 0,5241 ha, położona (w obrębie 18) przy ul. Grabina w Skierniewicach stanowi własność Gminy Miasto Skierniewice.

 

  1. Stan prawny przedmiotowej niezabudowanej nieruchomości uregulowany jest w księdze wieczystej KW Nr LD1H/00045974/, prowadzonej przez VII Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Skierniewicach.

 

  1. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Skierniewice, zatwierdzonym Uchwałą Rady Miasta Skierniewice Nr XVIII/29/2020 z dnia 27 kwietnia 2020 roku działka 115 znajduje się w terenie oznaczonym symbolem 1 M,U i przeznaczona jest pod tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej. Fragment działki 115 przeznaczony jest pod tereny rowu melioracyjnego – o symbolu – 4Wr. Obszar występowania stanowiska archeologicznego. W zakresie zasad i warunków zagospodarowania terenu oraz zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się: zakaz likwidacji rowu, dopuszczenie przykrycia i skanalizowania, zakaz wprowadzania nasadzeń drzew i krzewów.

 

  1. Cena nieruchomości wynosi: 378.308,00 zł tj:

- pow. 0,0166 ha - 9 800,00 zł - podana cena zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. z 2020 r. poz. 106 ze zmn. )

- pow. 0,5075 ha – 368 509,00 zł – podana cena zawiera 23 % podatek VAT

 

  1. Ustala się dzień 17 marca 2021 r. jako termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zmn.).

 

Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy

ogłoszeń Urzędu Miasta w Skierniewicach,

na okres 21 dni w terminie od dnia 03 lutego 2021 r.

do dnia 24 lutego 2021 r.

PREZYDENT MIASTA

SKIERNIEWICE