Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.um.skierniewice.pl

Adres artykułu: www.bip.um.skierniewice.pl/artykuly/939

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego

Podtytuł: z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z mediacją oraz edukacją prawną na terenie Miasta Skierniewice w 2022 roku

Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945) oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057), Prezydent Miasta Skierniewice rozstrzygnął otwarty konkurs ofert, udzielając dotacji na realizację zadania publicznego z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z mediacją oraz edukacją prawną na terenie Miasta Skierniewice w 2022 roku.

Po rozpatrzeniu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z mediacją oraz edukacją prawną na terenie Miasta Skierniewice w 2021 roku dokonuje się wyboru oferty złożonej przez Fundację Celeste z Łodzi. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w 2022 roku wynosi 64 020,00 zł.

 

Lp.

Nazwa oferenta

Wysokość przyznanych

środków publicznych

Uwagi

l.

Fundacja Inter Vivos z Warszawy

-

Oferta odrzucona
z uwagi na braki formalne

2.

Fundacja Celeste z Łodzi

64 020,00 zł

(powierzenie)

 

3.

Fundacja Inicjatywa Kobiet Aktywnych z Olsztyna

 

0 zł

 

4.

Fundacja Togatus Pro Bono z Olsztyna

-

Oferta odrzucona
z uwagi na braki formalne

5.

Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych

„Wspólna Troska” ze Skierniewic

0 zł

 

 
 
 
Prezydent Miasta
 
Krzysztof Jażdżyk

 

W załączeniu: