Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.um.skierniewice.pl

Adres artykułu: www.bip.um.skierniewice.pl/artykuly/988

Informacja o wynikach konsultacji projektu

Podtytuł: „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2022 rok w Skierniewicach” oraz „Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok w Skierniewicach” z organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2020 poz. 1057 ze zm.)

 Zgodnie z przyjętą Uchwałą Nr LXXII/108/10 Rady Miasta Skierniewice z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania  z organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa w art.3 ust.3 ustawy    z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2020 poz. 1057 ze zm.), projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Prezydent Miasta Skierniewice wydał Zarządzenie Nr 228.2021 z dnia 24 listopada 2021 roku w sprawie ogłoszenia konsultacji projektów: „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2022 rok  w Skierniewicach”  oraz „Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok  w Skierniewicach”.

Ogłoszenie zgodnie z Zarządzeniem zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Miasta Skierniewice i na tablicach ogłoszeń  w siedzibie Urzędu przy Rynek 1, a także przy  ul. Senatorskiej 12. Konsultacje zgodnie z Zarządzeniem przeprowadzone zostały w terminie od 25 listopada do 3 grudnia 2021 roku w formie przyjmowania uwag i opinii na piśmie z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wykonanie Zarządzenia powierzono naczelnikowi Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Sportu i Spraw Społecznych.        

W terminie do 3 grudnia 2021 r. włącznie odnotowano 28 wejść na stronę Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.um.skierniewice.pl) i stronę internetową Urzędu Miasta Skierniewice (www.skierniewice.eu), na których zamieszczone były konsultowane projekty Programów.

Nie wpłynęły żadne uwagi do projektów.

 

 

 

 

                                                                                              z up. Prezydenta Miasta

                                                                                              Jarosław Chęcielewski

                                                                                              Zastępca Prezydenta Miasta

 W załączeniu: