Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Skierniewice



czwartek, 20 lutego 2020 r.

imieniny: Anita, Leon

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Skierniewice, 2 paĽdziernika 2009 r.



Pani / Pan

    ____________________________________________
 ____________________________________________
Radna/ Radny  Rady  Miasta
 S k i e r n i e w i c e

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z póĽniejszymi zmianami) zwołuję LVIII sesję Rady Miasta Skierniewice na dzień 9 paĽdziernika 2009 roku o godz. 900 w sali konferencyjnej nowej hali OSiR ul. Pomologiczna 8 w  Skierniewicach.

Porządek  obrad :  

1)    Otwarcie.

2)    Uwagi do porządku dziennego.

3)    Przyjęcie Protokołu Nr LVI/09 z LVI sesji Rady Miasta odbytej w dniu 4 sierpnia 2009 roku.

4)    Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Skierniewice.
5)    Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Mienia Komunalnego i Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta Skierniewice.

6)    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta na 2009 rok.

7)    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LIII/57/09 Rady Miasta Skierniewice z dnia 14 maja 2009 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki.

8)    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg położonych na terenie miasta Skierniewice oraz parkowanie tych pojazdów na parkingach strzeżonych. 

9)    Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Pływalni Miejskiej „Nawa” Sp. z o.o. poprzez wniesienie przez miasto Skierniewice wkładu pieniężnego.

10)    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych eksploatowanych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” Sp. z o.o. w Mokrej Prawej na lata 2008 – 2011.

11)    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia kierunków rozwoju miasta Skierniewice, określonych w zaktualizowanym opracowaniu pod tytułem „Strategia rozwoju miasta Skierniewice do roku 2015”. 

12)    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zaktualizowanego „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Skierniewice”.

13)    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Skierniewice na lata 2005 – 2013 oraz Wieloletniego Planu Finansowego Miasta Skierniewice na lata 2005 – 2013.

14)    Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości oznaczonej numerem działki 287/15 o powierzchni 0,1516 ha, położonej przy ul. Mszczonowskiej 58 w Skierniewicach.

15)    Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości oznaczonej numerami działek: 469/3, 469/7 i 469/8 o łącznej powierzchni 1,3758 ha, położonej przy ul. Mszczonowskiej 54 w Skierniewicach.  

16)    Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości oznaczonej numerem działki 30/2 o powierzchni 0,2209 ha, położonej przy ul. Mickiewicza 14 w Skierniewicach.   
17)    Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty.

18)    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany postanowień w umowach o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste, położonego przy ul. kpt. Mieczysława Hali 8 w Skierniewicach.  

19)    Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia służebności przesyłu. 

20)    Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości oznaczonej numerem działki 620/3 o powierzchni 0,1030 ha, położonej przy ul. Konopnickiej w Skierniewicach.

21)    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości.

22)    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem działki 552/4 o powierzchni 0,0373 ha, położonej przy ulicy Bohaterów Westerplatte w Skierniewicach (obręb 17). 

23)    Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (dot. terenu położonego przy ul. Bohaterów Westerplatte).

24)    Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta Skierniewice.

25)    Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta Skierniewice.

26)    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody Kręgowi Instruktorów i Starszyzny Harcerskiej „Szafrany” w Skierniewicach na umieszczenie herbu Miasta Skierniewice w Jednodniówce z okazji 90-lecia powstania Hufca Skierniewice oraz w publikacjach Komisji Historycznej.  

27)    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody firmie CASTORAMA POLSKA Sp. z o.o. w Skierniewicach na umieszczenie herbu Miasta Skierniewice na banerze reklamowo – informacyjnym służącym promocji sklepu Castorama. 

28)    Informacja o pracy Prezydenta Miasta Skierniewice w okresie od 28 lipca 2009 roku do 29 września 2009 roku. 

29)    Interpelacje i zapytania radnych.

30)    Wolne wnioski i oświadczenia.

31)    Sprawy różne.

32)    Zamknięcie sesji.     

W czasie sesji przedstawiona będzie prezentacja „Biogazownie jako Ľródło energii odnawialnej” przedstawiona przez Janusza Baranowskiego Naczelnika Regionalnego Centrum Obsługi Inwestora w Łodzi.   
 

 
PRZEWODNICZĄCY  RADY
Mariusz Dziuda

Podstawa prawna do zwolnienia radnego z pracy w celu wzięcia udziału w sesji: art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póĽn. zm.).
Źródło informacji: Urząd Miasta Skierniewice. Data utworzenia: ---.
Wprowadził do systemu: Marcin Urbański. Data wprowadzenia: 2009-10-05 15:28:39.
Zatwierdził do publikacji: Marcin Urbański. Data publikacji: 2009-10-05 15:28:39.
czytano: 1909 razy, id: 1059
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2009-10-13
Aktualizacja wiadomości
Marcin Urbański

2009-10-05
Nowa wiadomość
Marcin Urbański

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategorii



Wybierz miesiąc:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:



 Newsletter

Urząd Miasta Skierniewice
ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice

tel.: 46 834-51-00, 46 834-51-01
e-mail: umskier@um.skierniewice.pl

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) Miasta Skierniewice został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej. Władze Miasta oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne udostępniają informacje publiczne wymagane przez polskie prawo. Głównym zadaniem strony głównej BIP, na której się obecnie znajdujesz, jest udostępnianie: adresów stron BIP podmiotów zobowiązanych do prowadzenia Biuletynu, podstawowych danych teleadresowych tych podmiotów oraz informacji o redaktorach stron podmiotowych BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Miasto Skierniewice 2020