Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Skierniewiceniedziela, 5 kwietnia 2020 r.

imieniny: Irena, Wincenty

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI

Strona główna » Załatw Sprawę w Urzędzie » Nieruchomości » PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI


1. Podstawa prawna:

ustawa z 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości ( Dz.U. nr 175, poz. 1459 ) – obowiązuje od 13 paĽdziernika 2005 r.
Zgodnie z art. 8 ww. ustawy, do spraw wszczętych na podstawie ustawy z 4 września 1997 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności oraz ustawy z 26 lipca 2001 r. o nabywaniu przez użytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości , i niezakończonych decyzją ostateczną, stosuje się przepisy ustawy z 29 lipca 2005 r.

Podmioty uprawnione:
 1. Osoby fizyczne będące w dniu wejścia w życie ustawy użytkownikami wieczystymi nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe lub zabudowanych garażami albo przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę oraz nieruchomości rolnych ( przez nieruchomość rolną rozumie się nieruchomość rolną w rozumieniu kodeksu cywilnego, z wyłączeniem nieruchomości przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo w decyzji o warunkach zabudowy na cele inne niż rolne );
 2. Osoby fizyczne i prawne będące właścicielami lokali, których udział w nieruchomości wspólnej obejmuje prawo użytkowania wieczystego nieruchomości, o której mowa w pkt 1
 3. Spółdzielnie mieszkaniowe będące właścicielami budynków mieszkalnych lub garaży, będący użytkownikami wieczystymi nieruchomości, o której mowa w pkt 1 ;
 4. Osoby fizyczne będące następcami prawnymi osób, o których mowa w pkt 1, oraz osoby fizyczne i prawne będące następcami prawnymi osób, o których mowa w pkt 2 i 3
 5. Osoby, które nabyły udział w użytkowaniu wieczystym po dniu wejścia w życie ustawy

Termin składania wniosku:
najpóĽniej do 31 grudnia 2012 r.

Wymagane dokumenty:
 1. wniosek użytkownika wieczystego, bądĽ w przypadku współużytkowania - wszystkich współużytkowników wieczystych
 2. odpis księgi wieczystej nieruchomości będącej przedmiotem użytkowania wieczystego
 3. inne dokumenty potwierdzające aktualny stan prawny ( umowa kupna – sprzedaży, umowa o ustanowieniu prawa użytkowania wieczystego, umowa zamiany , orzeczenie sądu, postanowienie o nabyciu spadku, itp. )
 4. w odniesieniu do nieruchomości rolnych, informacja o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Opłaty:
 • za decyzję kończącą postępowanie wszczęte wnioskiem po 31 grudnia 2006 r., 10.00 zł( nie dotyczy decyzji umarzających postępowanie lub wydawanych w postępowaniu odwoławczym albo w trybie szczególnym).
 • osoba, na rzecz której zostało przekształcone prawo użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, jest obowiązana do uiszczenia dotychczasowemu właścicielowi opłaty z tytułu tego przekształcenia.
 • Od ww. opłaty udziela się bonifikaty w wysokości określonej w uchwale Nr XLVI/114/05 Rady Miasta Skierniewice z dnia 27 paĽdziernika 2007 r. w sprawie udzielania bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Miasta Skierniewice, wykorzystywanych na cele budownictwa mieszkaniowego.
 • bonifikata (zwaloryzowana) podlega zwrotowi, jeżeli osoba, na rzecz której zostało przekształcone prawo użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości przed upływem 5 lat, licząc od dnia przekształcenia, zbyła lub wykorzystała nieruchomość na inne cele niż cele, które stanowiły podstawę udzielenia bonifikaty. Nie dotyczy to zbycia na rzecz osoby bliskiej, spółdzielni mieszkaniowej w przypadku ustanowienia odrębnej własności na rzecz członków oraz właścicieli lokali, którym przekształcono udział w prawie użytkowania wieczystego w prawo własności

Uwagi:
Wniosek załatwiany jest poprzez wydanie decyzji administracyjnej przekształcającej prawo użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

Jednostka prowadząca sprawę:
 • Wydział Geodezji, Katastru, Gospodarki Nieruchomościmi i Rolnictwa Urzędu Miasta Skierniewice, ul. Floriana 9, pok.18, tel. (046) 834 51 49.


Źródło informacji: Urząd Miasta Skierniewice. Data utworzenia: ---.
Wprowadził do systemu: Marcin Urbański. Data wprowadzenia: 2007-12-13 12:16:59.
Zatwierdził do publikacji: Marcin Urbański. Data publikacji: 2007-12-13 12:16:59.
czytano: 3677 razy, id: 203
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2007-12-13
Aktualizacja wiadomości
Marcin Urbański

2007-12-13
Nowa wiadomość
Marcin Urbański

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiWybierz miesiąc:

 Informacje Newsletter

Urząd Miasta Skierniewice
ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice

tel.: 46 834-51-00, 46 834-51-01
e-mail: umskier@um.skierniewice.pl

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) Miasta Skierniewice został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej. Władze Miasta oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne udostępniają informacje publiczne wymagane przez polskie prawo. Głównym zadaniem strony głównej BIP, na której się obecnie znajdujesz, jest udostępnianie: adresów stron BIP podmiotów zobowiązanych do prowadzenia Biuletynu, podstawowych danych teleadresowych tych podmiotów oraz informacji o redaktorach stron podmiotowych BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Miasto Skierniewice 2020