Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.um.skierniewice.pl

Adres artykułu: www.bip.um.skierniewice.pl/artykuly/2247

Zarządzenie Nr 81.2023 Prezydenta Miasta Skierniewice

Podtytuł: z dnia 17 kwietnia 2023 r. w sprawie określenia kwoty środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego Miasta Skierniewice na 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz § 4 ust. 1 i ust. 5 Wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego w Gminie Miasto Skierniewice stanowiących załącznik do uchwały Nr IX/88/2019 Rady Miasta Skierniewice z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/20/2019 w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego w Gminie Miasto Skierniewice zarządza się, co następuje:

 

§ 1. Ustala się kwotę przeznaczoną na projekty realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2024 rok w wysokości 2 150 000 zł, z czego:

  1. przeznacza się 860 000,00 zł na projekty o charakterze ogólnomiejskim,
  2. przeznacza się po 322 500,00 zł na projekty o charakterze lokalnym, na każdy z czterech rejonów.

 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Sportu i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Skierniewice.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

PREZYDENT MIASTA

                                                                                                                                       Krzysztof Jażdżyk

W załączeniu: