Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Ogłoszenie o naborze

Wyświetl stronę główną » Oferty pracy » Ogłoszenie o naborze

Podtytuł: na stanowisko urzędnicze Inspektora w Wydziale Inwestycji Kubaturowych

Prezydent Miasta Skierniewice
ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne
stanowisko urzędnicze
Inspektor
w Wydziale Inwestycji Kubaturowych


Wymiar czasu pracy 1/1 etatu
1. Wymagania niezbędne:

•    obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej oraz innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium RP,
•    korzystanie w pełni z praw cywilnych i obywatelskich,
•    wykształcenie wyższe lub średnie techniczne, preferowane budowlane,
•    minimum 3 lata stażu pracy,
•    bardzo dobra znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy Prawo budowlane, Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o samorządzie gminnym,
•    niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
•    nieposzlakowana opinia,
•    bardzo dobra obsługa komputera,
•    umiejętność pracy w zespole, kreatywność, zaangażowanie, komunikatywność, sumienność, pracowitość,
•    stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,
2. Wymagania pożądane:
•    uprawnienia budowlane,
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
•    prowadzenie spraw związanych z kapitalnymi remontami budynków urzędu i jednostek organizacyjnych,
•    kontrola jakości wykonywanych robót w modernizowanych i remontowanych obiektach i ich zgodności z opracowaną dokumentacją techniczną,
•    systematyczne uaktualnianie i kompletowanie dokumentacji z zakresu infrastruktury technicznej,
•    kontrola właściwej jakości robót budowlano-montażowych realizowanych inwestycji, zgodności
 wykonywanych robót budowlanych z przepisami prawa budowlanego, projektem budowlanym,
 dokumentacją techniczną i warunkami określonymi w decyzji o pozwoleniu na budowę,
•    dokonywanie rozliczeń z realizacji zadań inwestycyjnych,
•    współpraca w zakresie planowania infrastruktury technicznej oraz urządzeń towarzyszących
 z wydziałami urzędu,
4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
•    Miejsce pracy:
Praca w budynku i poza budynkiem Urzędu. Bezpieczne warunki pracy. W pomieszczeniu pracy wąskie przejścia i dojścia uniemożliwiające poruszanie się wózkiem inwalidzkim.
•    Stanowisko pracy:
Stanowisko pracy związane z obsługą komputera oraz urządzeń biurowych, obsługą interesantów, przemieszczaniem się wewnątrz budynków, wyjściami w teren, codzienny kontakt telefoniczny. Na stanowisku pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym.
5. Wymagane dokumenty:
•    kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
•    list motywacyjny,
•    życiorys (CV),
•    kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
•    kopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu, w przypadku kontynuacji zatrudnienia,
•    kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji i umiejętności,
•    podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
•    Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z K.R.K.
•    Podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla celów przeprowadzenia otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze i jego dokumentacji.
•    Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019.1282 t.j.).

Zgodnie z art. 13a pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019.1282) informuję, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi więcej niż 6 %.

6. Informacje dodatkowe:
•    dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane,
•    postępowanie konkursowe obejmuje analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz rozmowę kwalifikacyjną,
•    osoby, które spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu oraz zakwalifikują się do dalszego postępowania , zostaną poinformowane indywidualnie i zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną,
•    informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Skierniewice i Tablicy Ogłoszeń przez okres co najmniej 3 miesięcy.

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie osobiście lub za pośrednictwem poczty ( decyduje data faktycznego wpływu do Urzędu) kompletu dokumentów ( w zaklejonej kopercie ) w terminie
 do dnia 01 marca 2021 roku na adres:
URZĄD MIASTA SKIERNIEWICE
ul. Rynek 1
96-100 Skierniewice

z dopiskiem na kopercie dotyczy naboru na stanowisko:
Inspektor w Wydziale Inwestycji Kubaturowych
Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej ( www.bip.um.skierniewice.pl ) oraz w siedzibie Urzędu Miasta, ul. Rynek 1.
 
 
 Z up. Prezydenta Miasta
 Arkadiusz Binek
 Naczelnik Wydziału Organizacyjnego     

 

Treść niniejszego ogłoszenia oraz oświadzenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dostępne są w załącznikach.

Informacje

Dokumenty

Rejestr zmian

2021-02-18 15:17

Dodanie załącznika/ załączników - Dominik Grześkowiak

2021-02-18 15:17

Dodanie załącznika/ załączników - Dominik Grześkowiak

2021-02-18 15:12

Dodanie artykułu - Dominik Grześkowiak

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www
Zamówienia publiczne
Komunikat Prezydenta Miasta Skierniewice w sprawie ustalenia zasad bezpośredniej obsługi interesantów w Urzędzie
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Urząd Miasta Skierniewice
96-100 Skierniewice, ul. Rynek 1
woj. Łódzkie
 
MIASTO SKIERNIEWICE
NIP: 836-18-35-552
Regon: 750147797
 
URZĄD MIASTA

NIP: 836-10-02-556
Regon:  000524306

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.