Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Deklaracja dostępności

Wyświetl stronę główną » Deklaracja dostępności

Urząd Miasta Skierniewice zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urząd Miasta Skierniewice.

Data publikacji strony internetowej: 2021-01-13. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-02-14.

Wytyczne standardu WCAG 2.1 dla dostępności treści internetowych, są następujące:

Zasada

Wytyczne

Kryterium sukcesu

Poziom

1 – Postrzegalność

1.1 – Alternatywa w postaci tekstu

1.1.1 – Treść nietekstowa

A

1.2 – Dostępność mediów zmiennych w czasie

1.2.1 – Tylko audio oraz tylko wideo (nagranie)

A

1.2.2 – Napisy rozszerzone (nagranie)

A

1.2.3 – Audiodeskrypcja lub alternatywa dla mediów (nagranie)

A

1.2.5 – Audiodeskrypcja (nagranie)

AA

1.3 – Możliwość adaptacji – Odpowiednia (zrozumiała) prezentacja zawartości

1.3.1 – Informacje i relacje

A

1.3.2 – Zrozumiała kolejność

A

1.3.3 – Właściwości zmysłowe

A

1.3.4 – Orientacja – wyświetlanie treści w układzie poziomym, jak i pionowym

AA

1.3.5 – Określenie prawidłowej wartości

AA

1.4 – Możliwość rozróżnienia – Ułatwienie percepcji treści

1.4.1 – Użycie koloru

A

1.4.2 – Kontrola odtwarzania dźwięku

A

1.4.3 – Kontrast (minimalny)

AA

1.4.4 – Zmiana rozmiaru tekstu

AA

1.4.5 – Tekst w postaci grafiki

AA

1.4.10 – Zawijanie tekstu

AA

1.4.11 – Kontrast dla treści niebędących tekstem

AA

1.4.12 – Odstępy w tekście

AA

1.4.13 – Treści spod kursora lub fokusa

AA

2 – Funkcjonalność

2.1 – Dostępność z klawiatury

2.1.1 – Klawiatura

A

2.1.2 – Brak pułapki na klawiaturę

A

2.1.4 – Jednoliterowe skróty klawiszowe

A

2.2 – Wystarczająca ilość czasu

2.2.1 – Możliwość dostosowania czasu

A

2.2.2 – Wstrzymywanie (pauza), zatrzymywanie, ukrywanie

A

2.3 – Ataki padaczki – Migotanie

2.3.1 – Trzy błyski lub wartości poniżej progu

A

2.4 – Możliwość nawigacji

2.4.1 – Możliwość pominięcia bloków

A

2.4.2 – Tytuły stron

A

2.4.3 – Kolejność fokusu

A

2.4.4 – Cel linku (w kontekście)

A

2.4.5 – Wiele sposobów na zlokalizowanie strony

AA

2.4.6 – Nagłówki i etykiety

AA

2.4.7 – Widoczny fokus

AA

2.5 – Sposoby wprowadzania danych

2.5.1 – Gesty punktowe

A

2.5.2 – Anulowanie kliknięcia

A

2.5.3 – Etykieta w nazwie

A

2.5.4 – Aktywowanie ruchem

A

3 – Zrozumiałość

3.1 – Możliwość odczytania

3.1.1 – Język strony

A

3.1.2 – Język części

AA

3.2 – Przewidywalność

3.2.1 – Po oznaczeniu fokusem

A

3.2.2 – Podczas wprowadzania danych

A

3.2.3 – Konsekwentna nawigacja

AA

3.2.4 – Konsekwentna identyfikacja

AA

3.3 – Pomoc przy wprowadzaniu informacji

3.3.1 – Identyfikacja błędu

A

3.3.2 – Etykiety lub instrukcje

A

3.3.3 – Sugestie korekty błędów

AA

3.3.4 – Zapobieganie błędom (kontekst prawny, finansowy, związany z podawaniem danych)

AA

4 – Kompatybilność

4.1 – Kompatybilność

4.1.1 – Parsowanie

A

4.1.2 – Nazwa, rola, wartość

A

4.1.3 – Komunikaty o stanie

AA

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

Nie zostały spełnione następujące wymagania:

 • Część załączonych dokumentów może nie posiadać warstwy tekstowej - są skanami dokumentów.
 • Część załączonych plików graficznych nie posiada opisów alternatywnych.
 • Część załączonych dokumentów może nie posiadać prawidłowej struktury np. hierarchii nagłówków.

 

Powody wyłączenia:

 • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.
 • Archiwalne dokumenty załączone do artykułów mogą nie spełniać wymogów dostępności - zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 • Załączone do artykułów filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

 

SPEŁNIONE ZOSTAŁY NASTĘPUJĄCE WYMAGANIA:

 • Serwis WWW wyposażony jest w mechanizm, umożliwiający uruchomienie go w trybie wysokiego kontrastu (tzw. wersja dla słabowidzących). Opcja ta może zostać włączona za pomocą myszy (kliknięcie), klawiatury (standardowo poprzez klawisze TAB i ENTER) lub poprzez zastosowanie skrótu klawiszowego ALT + 5.
 • Serwis WWW udostępnia mechanizm dwustopniowego powiększania czcionki każdego elementu serwisu, na każdej stronie.
 • Serwis WWW zawiera wyróżnienie wizualne linków. Dodatkowo, za pomocą kolorowej ramki wyróżnione są elementy aktywne, na których zatrzymał się fokus.
 • Naciskając klawisz TAB, w pierwszej kolejności wyświetlają się tzw. skip linki, umożliwiające szybkie przejście do treści głównej, menu głównego i dodatkowego, wyszukiwarki, a także uruchomić wersję kontrastową serwisu WWW.
 • Każda z akcji, którą umożliwiają tzw. skip linki (opisane w poprzednim punkcie) możliwa jest do wywołania poprzez skrót klawiszowy ALT + cyfra. Opis skrótów klawiszowych znajduje się w dalszej części deklaracji.
 • Tytuły poszczególnych stron serwisu WWW posiadają prawidłową strukturę w postaci odpowiednio przygotowanych nagłówków typu h1, h2, h3 itd, w odpowiedniej kolejności.
 • Brak typowego "efektu jąkania". Każdy z linków typu "czytaj dalej", "więcej" itd. posiada ukryty tekst (widoczny jednak dla czytników) z tytułem konkretnej strony czy artykułu, do którego prowadzi. Dzięki temu rozwiązaniu rola linków jest zrozumiała dla użytkowników. Patrz również punkt 12 listy wymagań, które nie zostały spełnione.
 • Każdy z pozostałych aktywnych elementów posiada atrybut title wraz z opisem akcji, którą wykonuje.
 • Wszystkie elementy aktywne w serwisie są dostępne za pomocą klawiatury.
 • Na stronie nie ma pułapki klawiaturowej.
 • W serwisie nie ma elementów, które powodują gwałtowne zmiany jasności lub szybko błyskają na czerwono.
 • W serwisie nie ma elementów uruchamiających dźwięk, którego nie da się zatrzymać.
 • Na stronie nie ma migających lub poruszających się elementów, których nie da się zatrzymać lub ukryć.
 • W serwisie nie ma mechanizmu otwierającego nowe okno bez udziału użytkownika.
 • Serwis WWW zawiera zarówno mapę serwisu, jak i wyszukiwarkę. Mechanizmy te dostępne są bezpośrednio ze strony głównej.
 • Zachowana jest spójność układu i działania pasków menu i innych elementów nawigacyjnych na różnych stronach w serwisie.
 • Nawigacja za pomocą klawiatury odbywa się w logicznej kolejności w stosunku do zawartości strony.
 • Użytkownik serwisu nie jest zmuszony do rozpoznania koloru podczas korzystania z niego.
 • Na stronie nie wykorzystuje się informacji, których zrozumienie opiera się wyłączenie na właściwościach zmysłowych.
 • W serwisie WWW nie występują dane tabelaryczne, które prezentowane są w innych niż tabele elementach HTML, ale stylizowanych na tabele.
 • Linki mające podobne funkcje są zgrupowane w kodzie HTML.
 • Zachowana jest spójność i kolejność linków w całym serwisie.
 • Zastosowane opisy w atrybutach alt są odpowiednio zwięzłe, zachowana jest również spójność pomiędzy poszczególnymi opisami w atrybutach alt i title.
 • Graficzne elementy czysto dekoracyjne posiadają pusty atrybut alt.
 • Wszystkie pola formularzy są poprawnie i jednoznacznie zidentyfikowane. Każdy z nich posiada odpowiednio uzupełniony atrybut title lub label.
 • Umiejscowienie etykiet pól formularzy nie pozostawia żadnych wątpliwości, co do tego których pól dotyczą.
 • Zmiana odstępów pomiędzy liniami, akapitami, znakami i wyrazami nie powoduje utraty czytelności.
 • Na stronie nie ma elementów osadzonych w znacznikach blink, bgsound lub marquee.
 • Na stronie nie ma symboli typu ASCII-Art bez zrozumiałej alternatywy.
 • Serwis przechodzi test walidatorem HTML W3C.
 • Każda strona serwisu WWW ma poprawną deklarację języka.
 • Na każdej stronie serwisu WWW jest przynajmniej jeden nagłówek h1.
 • W kodzie strony nie ma elementów HTML służących prezentacji takich jak: center, border, align.
 • Strony zawierają poprawną deklarację DTD.
 • W serwisie nie ma mechanizmu automatycznie odświeżającego stronę bądź też przekierowującego do innego serwisu WWW.
 • Znaczniki HTML są użyte zgodnie z ich przeznaczeniem. Do warstwy prezentacyjnej zostały zastosowane arkusze stylów.
 • Ramki iframe użyte w serwisie mają atrybut title.
 • W miejscach, gdzie skrypt zmienia zawartość nietekstową na stronie, zmieniany jest również tekst alternatywny dla tej zawartości.
 • Ramka fokusa podświetlająca dany element nie jest usuwana za pomocą skryptu.
 • Elementy generowane dynamicznie, przez skrypty również są dostępne.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-01-13. Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: ALPANET - Polskie Systemy Internetowe,
42-400 Zawiercie, ul. 11 Listopada 6B, NIP: 6491660707
(z wyłączeniem dostępności architektonicznej).


Badanie dostępności strony zostało wykonane z pomocą następujących narzędzi:

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiszowych przeglądarki.
Oprócz tego, dla użytkowników przygotowane zostały następujące skróty klawiszowe:

 • ALT + 1 - przejście do menu głównego,
 • ALT + 2 - przejście do treści,
 • ALT + 3 - przejście do wyszukiwarki,
 • ALT + 4 - przejście do menu dodatkowego,
 • ALT + 5 - uruchomienie wersji dla słabowidzących, o zwiększonym kontraście. Jeżeli taka wersja jest już włączona, użycie skrótu spowoduje powrót do wersji standardowej,
 • ALT + 6 - uruchomienie wersji tekstowej.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z cyfrową dostępnością strony internetowej, dostępnością architektoniczną lub dostępnością informacyjno-komunikacyjną, prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Koordynator do spraw dostępności Edyta Cieślake.cieslak@um.skierniewice.pl. Kontaktować się można także dzwoniąc na numer telefonu 46 834 51 05 lub wysyłając SMS na numer telefonu 725 505 200. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej (wniosek o zapewnienie dostępności niżej).

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu oraz zapewnienia dostępności architektonicznej czy informacyjno-komunikacyjnej. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

 

1. Budynek: Urząd Miasta Skierniewice ul. Rynek 1

Do budynku  prowadzą dwa wejścia.

wejście od ul. Rynek 1

Do wejścia prowadzą: schody oraz podjazd dla wózków znajdujący się przy schodach. Drzwi otwierają się automatycznie. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. Nad wejściem nie ma głośników,systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz i pomieszczenia na parterze. Piętro budynku nie jest dostępne dla osób poruszających się na wózku.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Przed budynkiem nie wyznaczono miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Na zewnątrz budynku, zamontowany jest dzwonek dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Pracownicy mają obowiązek reagować na sygnał dźwiękowy związany z jego użyciem.

Istnieje możliwość skorzystania  z bezpłatnych usług tłumacza migowego on-line w godzinach pracy urzędu.

W budynku brak jest pętli indukcyjnych. W budynku nie ma windy.

- wejście od  podwórka

Do budynku prowadzi schodek, brak podjazdu dla wózków. Drzwi otwierają się manualnie. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. Nad wejściem nie ma głośników, systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Piętro budynku  nie jest dostępne dla osób poruszających się na wózku.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Przed budynkiem  jest parking dla samochodów, nie wyznaczono miejsca parkingowego dla   osób niepełnosprawnych,

2. Budynek: Urząd Miasta Skierniewice ul. Floriana 9

Do budynku  prowadzą dwa wejścia od ul. Floriana oraz dwa wejścia  z bramy

Dwa wejścia z ul. Floriana / dla lewej części budynku i prawej części budynku/

Przed wejściami nie ma schodów, można wjechać wózkiem. Drzwi otwierają się manualnie.

Wejścia nie są zabezpieczone bramkami . Nad wejściami  nie ma głośników, systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz i pomieszczenia na parterze.  Piętro budynku  nie jest dostępne dla osób poruszających się na wózku. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze w prawej części  budynku. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Przed budynkiem nie wyznaczono miejsca parkingowego dla  osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Na zewnątrz budynku zamontowany jest dzwonek dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Pracownicy mają obowiązek reagować na sygnał dźwiękowy związany z jego użyciem. Istnieje możliwość skorzystania  z bezpłatnych usług tłumacza migowego on-line w godzinach pracy urzędu.

W budynku brak jest pętli indukcyjnych. W budynku nie ma windy.

Dwa wejścia z bramy do lewej części budynku i prawej części budynku.

Brak możliwości wjechania wózkiem. Drzwi otwierają się manualnie. Wejścia nie są zabezpieczone bramkami,

Nad wejściami  nie ma głośników, systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

3. Budynek: Urząd Miasta Skierniewice ul. Senatorska 12

Do budynku  prowadzi  jedno wejście. Do wejścia prowadzą: schody oraz podjazd dla wózków znajdujący się przy schodach. Drzwi otwierają się manualnie. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. Nad wejściem są głośniki i system naprowadzający dźwiękowo osoby niewidome  słabowidzące. Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz i pomieszczenia na parterze. Piętro budynku  nie jest dostępne dla osób poruszających się na wózku. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Przed budynkiem  wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla   osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub  w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Istnieje możliwość skorzystania  z bezpłatnych usług tłumacza migowego on-line w godzinach pracy urzędu.

W budynku znajduje się pętla indukcyjna. W budynku nie ma windy.

4. Budynek: Urząd Miasta ul. Piłsudskiego 2

Do budynku  prowadzi  jedno wejście. Do wejścia prowadzą: schody, brak jest podjazdu dla wózków.

Z boku budynku zainstalowana jest platforma /winda/dla osób niepełnosprawnych pozwalająca na transport osób na wózkach na I poziom budynku. Drzwi otwierają się manualnie. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.

Nad wejściem nie ma głośników, systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz i pomieszczenia na parterze. Piętro budynku  nie jest dostępne dla osób poruszających się na wózku. Brak jest toalety dla osób niepełnosprawnych  na parterze budynku.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Z boku  budynku jest parking bez wyznaczonego miejsca dla osób niepełnosprawnych.  W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub  w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Istnieje możliwość skorzystania  z bezpłatnych usług tłumacza migowego on-line w godzinach pracy urzędu. Na zewnątrz budynku, zamontowany jest dzwonek dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Pracownicy mają obowiązek reagować na sygnał dźwiękowy związany z jego użyciem. W budynku brak jest pętli indukcyjnych.

W trosce o osoby niedowidzące, we wszystkich budynkach urzędu zamieszczono  powiększone i czytelne plany pomieszczeń  w razie  ewakuacji pracowników i petentów  w przypadku pożaru.

Z myślą o osobach słabosłyszących, istnieje możliwość skorzystania z pętli indukcyjnej, po uprzednim poinformowaniu (pętla indukcyjna znajduje się w budynku przy ulicy Senatorskiej 12).

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego
 

USŁUGA TŁUMACZA MIGOWEGO - LINK

Oficjalna strona www
Zamówienia publiczne
Wybory ławników sądowych na kadencję 2024-2027
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2023
Urząd Miasta Skierniewice
96-100 Skierniewice, ul. Rynek 1
woj. Łódzkie
 
MIASTO SKIERNIEWICE
NIP: 836-18-35-552
Regon: 750147797
 
URZĄD MIASTA

NIP: 836-10-02-556
Regon:  000524306

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.