Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Wyświetl stronę główną » Ogłoszenia i Komunikaty » Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Podtytuł: z 30.06.2022r.

Skierniewice, dnia: 30 czerwca 2022 r.

PREZYDENT

MIASTA SKIERNIEWICE

Znak:GK.6220.4.2022

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, z późn. zm.), w związku z art. 3 pkt 11 litera a- c, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022r., poz.1029)

zawiadamiam

że zostało wszczęte na wniosek pełnomocnika Polskiego Ogrodu Sp. z o.o. z/s w Warszawie ul. Mszczonowska 2, 02-337 Warszawa, postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzeń wodnych do poboru wód podziemnych z ujęcia nr I bis zlokalizowanego na terenie Zakładu Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego w Skierniewicach przy ul. Czerwonej 20, na działce nr ew. 1444/11 w obrębie geodezyjnym nr 3 miasta Skierniewice.

 

Przedsięwzięcie to zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 73 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz.1839, ze zm.), kwalifikuje się jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Uwagi, wyjaśnienia, wnioski i inne dowody w przedmiotowej sprawie mogą być wnoszone w terminie 14 dni od dnia dokonania publicznego ogłoszenia:

- w formie pisemnej – na adres: Urząd Miasta Skierniewice, ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice

- ustnie do protokołu - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Skierniewice, ul. Senatorska 12, pokój nr 120, w dniach poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek godz. 800-1600;

- za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o sługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1779) na e-mail: m.rdest@um.skierniewice.pl

Jednocześnie informuję, że akta sprawy są do wglądu w Wydziale Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Skierniewice, ul. Senatorska 12 pokój 120 w dniach: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek w godz. 8
00 – 1600.

Ponadto informuję, że wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego WODY POLSKIE Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu o wydanie opinii czy dla ww. przedsięwzięcia konieczne jest przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie umieszcza się na okres od 01.07.2022r. do 15.07.2022 r. :

-na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Skierniewice ul. Rynek 1

-na stronie internetowej Urzędu Miasta Skierniewice

-w pobliżu miejsca realizacji inwestycji

z up. Prezydenta Miasta

Marek Rdest

Inspektor

Wydziału Gospodarki Komunalnej

i Ochrony Środowiska

Kategorie

Kategoria główna artykułu to: Ogłoszenia i Komunikaty.

Artykuł występuje również w następujących, dodatkowych kategoriach:

Informacje

Rejestr zmian

2022-07-01 11:34

Edycja artykułu - Marek Rdest

2022-07-01 09:43

Edycja artykułu - Jonasz Łapiński

2022-07-01 09:19

Dodanie artykułu - Marek Rdest

Filtrowanie bieżącej kategorii
Oficjalna strona www
Zamówienia publiczne
Wybory ławników sądowych na kadencję 2024-2027
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2023
Urząd Miasta Skierniewice
96-100 Skierniewice, ul. Rynek 1
woj. Łódzkie
 
MIASTO SKIERNIEWICE
NIP: 836-18-35-552
Regon: 750147797
 
URZĄD MIASTA

NIP: 836-10-02-556
Regon:  000524306

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.