Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

Wyświetl stronę główną » Ogłoszenia i Komunikaty » Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

Podtytuł: Obwieszczenie

Skierniewice, dnia: 9 czerwca 2021 r.

 

PREZYDENT MIASTA

SKIERNIEWICE

 

Znak:ROŚ.6220.4.2021

 

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247) w związku z art. 74 ust. .3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081, z późn. zm.)

 

Zawiadamiam

że zostało wszczęte na wniosek pełnomocnika Zakładu Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” Sp. z o.o. w Mokrej Prawej 30, 96-100 Skierniewice postępowanie administracyjne w sprawie zmiany decyzji Prezydenta Miasta Skierniewice o środowiskowych uwarunkowaniach znak: ROS.6220.4.2016.MR z dnia 21 czerwca 2016 r. dla przedsięwzięcia polegającego na budowie, przebudowie i rozbudowie kanalizacji sanitarnej w Skierniewicach w ul. Starbacicha i ul. Sybiraków z budową przepompowni ścieków w ul. Armii Krajowej.

Przedsięwzięcie to zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 81 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz.1839), kwalifikuje się jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 K.p.a. do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

W związku z powyższym informuje się, iż można zapoznać się z aktami sprawy oraz składać wyjaśnienia, dokumenty i inne dowody w przedmiotowej sprawie, na adres: Urząd Miasta Skierniewice, Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, ulica Rynek 1, 96-100 Skierniewice, w terminie do dnia wydania decyzji środowiskowej.

Zgodnie z art. 35 § 5 K.p.a. do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo przyczyn niezależnych od organu.

Zgodnie z art. 41 § 1 K.p.a. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu. Zgodnie z art. 41 § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem, ma skutek prawny.

Ponadto informuję, że wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skierniewicach oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego WODY POLSKIE Dyrektora Zarząd Zlewni w Łowiczu o wydanie opinii czy dla ww. inwestycji jest konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Jednocześnie informuje się, że akta sprawy są do wglądu w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Skierniewice, ul. Senatorska 12 pokój 120 w dniach: poniedziałek, wtorek, środa czwartek, piątek w godz. 800 – 1600..

Obwieszczenie umieszcza się na okres od 10.06.2021 r. do 24.06.2021 r. :

-na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Skierniewice ul. Rynek 1,

-na stronie internetowej Urzędu Miasta Skierniewice,

-w pobliżu miejsca realizacji inwestycji.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia.

 

z up. Prezydenta Miasta

mgr inż. Jan Jakimowicz

Zastępca Naczelnika

Wydziału Gospodarki Komunalnej

i Ochrony Środowiska

Kategorie

Kategoria główna artykułu to: Ogłoszenia i Komunikaty.

Artykuł występuje również w następujących, dodatkowych kategoriach:

Informacje

Rejestr zmian

2021-06-11 08:16

Edycja artykułu - Marek Rdest

2021-06-11 08:16

Dodanie artykułu - Marek Rdest

Filtrowanie bieżącej kategorii
Oficjalna strona www
Zamówienia publiczne
Wybory ławników sądowych na kadencję 2024-2027
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024
Urząd Miasta Skierniewice
96-100 Skierniewice, ul. Rynek 1
woj. Łódzkie
 
MIASTO SKIERNIEWICE
NIP: 836-18-35-552
Regon: 750147797
 
URZĄD MIASTA

NIP: 836-10-02-556
Regon:  000524306

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.