Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

ZARZĄDZENIE Nr 228.2021 PREZYDENTA MIASTA SKIERNIEWICE

Wyświetl stronę główną » Zarządzenia i rejestry Prezydenta - Rok 2021 » Zarządzenia Prezydenta » ZARZĄDZENIE Nr 228.2021 PREZYDENTA MIASTA SKIERNIEWICE

Podtytuł: z dnia 24 listopada 2021 roku w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2022 rok w Skierniewicach” oraz „Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rokw Skierniewicach”.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) w związku z uchwałą Nr LXXII/108/10 Rady Miasta Skierniewice z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowym i  podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 369, poz. 3533 z dnia 17 grudnia 2010 roku)
zarządzam co następuje:

                                                                        §1
Ogłaszam przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2022  rok w Skierniewicach” stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia oraz projektu  „Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok  w Skierniewicach ” stanowiącego załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
                                                                       §2
Konsultacje przeprowadza się z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
 i o wolontariacie, działającymi na terenie miasta Skierniewice.
                                                                       §3
Przeprowadzenie konsultacji odbywa się w celu poznania opinii podmiotów, o których mowa w § 2.
                                                                       §4
Ogłoszenie, które stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia, będzie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem www.bip.um.skierniewice.pl, na stronie internetowej Urzędu Miasta Skierniewice www.skierniewice.eu i na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Skierniewice w terminie od 25 listopada do 3 grudnia 2021 r.
                                                                       §5
Konsultacje, o których mowa w § 1, będą przeprowadzane w formie przyjmowania uwag i opinii na piśmie z wykorzystaniem formularza.
                                                                       §6
Opinie i uwagi do projektów można zgłaszać na formularzu stanowiącym załącznik Nr 4
do niniejszego zarządzenia.
                                                                       §7
Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Sportu i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Skierniewice.
                                                                       §8
 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.    

                                    Z up. Prezydenta Miasta
                                    
                                    Jarosław Chęcielewski
                                    
                                    Zastępca Prezydenta Miasta

W załącznikach:

  • Treść zarządzenia
  • Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2022 rok w Skierniewicach
  • Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok w Skierniewicach
  • Ogłoszenie
  • Formularz

Informacje

Dokumenty

Rejestr zmian

2021-11-24 09:37

Dodanie załącznika/ załączników - Natalia Bielska

2021-11-24 09:37

Edycja artykułu - Natalia Bielska

2021-11-24 08:51

Dodanie załącznika/ załączników - Natalia Bielska

2021-11-24 08:51

Dodanie załącznika/ załączników - Natalia Bielska

2021-11-24 08:51

Dodanie załącznika/ załączników - Natalia Bielska

2021-11-24 08:51

Dodanie załącznika/ załączników - Natalia Bielska

2021-11-24 08:51

Dodanie artykułu - Natalia Bielska

Filtrowanie bieżącej kategorii

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Oficjalna strona www
Zamówienia publiczne
Wybory ławników sądowych na kadencję 2024-2027
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024
Urząd Miasta Skierniewice
96-100 Skierniewice, ul. Rynek 1
woj. Łódzkie
 
MIASTO SKIERNIEWICE
NIP: 836-18-35-552
Regon: 750147797
 
URZĄD MIASTA

NIP: 836-10-02-556
Regon:  000524306

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.