Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Zarządzenie Nr 23/2023 Prezydenta Miasta Skierniewice

Wyświetl stronę główną » Zarządzenia i rejestry Prezydenta - Rok 2023 » Zarządzenia Prezydenta » Zarządzenie Nr 23/2023 Prezydenta Miasta Skierniewice

Podtytuł: w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Skierniewice w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Skierniewice

Publikujemy Zarządzenie nr 23.2023 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Skierniewice w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Skierniewice.

Konsultacje prowadzone będą w terminie od 8 lutego 2023 r. do 8 marca 2023 r. w formie zbierania uwag, propozycji i opinii z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełniony dokument należy złożyć w biurze podawczym Urzędu Miasta przy ul. Rynek 1 lub wysłać na adres e-mail: k.salek@um.skierniewice.pl. Zachęcamy również do skorzystania z ankiety internetowej, dostępnej po kliknięciu w link:

Na podstawie art. 6 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 485, z 2023 r. poz. 28) w związku z art. 5a ust.1, art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) zarządza się, co następuje:

 

§ 1. Zarządzam przeprowadzenie konsultacji społecznych, zwanych dalej konsultacjami, dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Skierniewice w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Skierniewice stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. Celem konsultacji jest zebranie uwag, opinii i propozycji dotyczących wyznaczania obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Skierniewic na potrzeby opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Skierniewice na lata 2023-2033. 

 

§ 2. Obwieszczenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji, zostanie zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta Skierniewice, w Biuletynie Informacji Publicznej Urząd Miasta Skierniewice, a także na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Skierniewce.

 

§ 3. Konsultacje prowadzone będą w formie zbierania uwag, propozycji i opinii w formie elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia oraz warsztatu z mieszkańcami i ankiety internetowej w terminie od  8 lutego 2023 r. do 8 marca 2023 r.

 

§ 4. Materiał informacyjny dotyczący przedmiotu konsultacji będzie dostępny w Urzędzie Miasta Skierniewice, Wydział Rozwoju Gospodarczego, Sportu i Spraw Społecznych ul. Senatorska 12, w godzinach pracy Urzędu, na stronie internetowej Urzędu Miasta Skierniewice oraz opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Urząd Miasta Skierniewice.

 

§ 5. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Pani Karolina Sałek Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Sportu  i Spraw Społecznych oraz przedstawiciel firmy MM CONSULT realizującej na zlecenie Miasta usługę opracowania gminnego programu rewitalizacji Miasta Skierniewice.

 

§ 6. O zasadności przyjęcia uwag dotyczących Programu ostateczną decyzję podejmuje Prezydent Miasta.

 

§ 7. Z przeprowadzonych konsultacji sporządzony zostanie protokół, który zostanie opublikowany na stronie BIP Urząd Miasta Skierniewice i przedstawiony Radzie Miasta przed podjęciem uchwały.

 

§ 8. Do wzięcia udziału w konsultacjach uprawnione są osoby stale zamieszkujące na terenie Miasta Skierniewice posiadające czynne prawo wyborcze.

 

§ 9. Zarządzenie podaje się do wiadomości publicznej poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta Skierniewice, w Biuletynie Informacji Publicznej Urząd Miasta Skierniewice, a także na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Skierniewice.

 

§ 10. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Sportu  i Spraw Społecznych.

 

§ 11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Prezydenta Miasta
Jarosław Chęcielewski
Zastępca Prezydenta Miasta

Informacje

Dokumenty

Rejestr zmian

2023-02-08 16:43

Edycja artykułu - Marcin Urbański

2023-02-08 16:41

Edycja artykułu - Marcin Urbański

2023-02-08 16:40

Dodanie załącznika/ załączników - Marcin Urbański

2023-02-01 16:02

Dodanie załącznika/ załączników - Marcin Urbański

2023-02-01 15:58

Dodanie artykułu - Marcin Urbański

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Oficjalna strona www
Zamówienia publiczne
Wybory ławników sądowych na kadencję 2024-2027
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2023
Urząd Miasta Skierniewice
96-100 Skierniewice, ul. Rynek 1
woj. Łódzkie
 
MIASTO SKIERNIEWICE
NIP: 836-18-35-552
Regon: 750147797
 
URZĄD MIASTA

NIP: 836-10-02-556
Regon:  000524306

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.